Kommunen ble refset av revisjonsselskap – nå slår de tilbake

Kommunen bestrider en rekke av Komrev Nords beskrivelser og konklusjoner, men erkjenner at budsjettet for oppfølgingstjenesten ikke var realistisk i 2019.

UENIG - OG ENIG: Administrasjonen er uenig i en rekke punkter fra Komrev Nords knallharde rapport, men erkjenner også urealistisk budsjettering i oppfølginstjenesten. Her er Oddgeir Albertsen som har forfattet store deler av brevet. Mari Enoksen Hult er fungerende kommunedirektør når hun er tilbake fra vinterferie. Til Høyre er ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Kommunen mottok i januar et brev fra Komrev Nord, som så nærmere på budsjettavvik og gjennomgikk rutiner og prosesser knyttet til budsjett og budsjettstyring i kommunen i seksjon for oppfølgingstjenester.

I brevet ble det rettet kraftig kritikk mot kommunens økonomistyring. Rapporten konkluderer med at kommunens prosess for å sette rammer og budsjetter «ikke er tilfredsstillende».

Kommunens administrative ledelse kritiseres også for manglende rutiner og kontroll knyttet til økonomistyring. Komrev Nord mente også at kommunen drev med urealistisk budsjettering og at budsjetteringen for oppfølgingstjenesten var «direkte feil».

– Det gir en slags avmaktsfølelse. Rapporten sier to ting: Det første er at budsjettene fra administrasjonen ikke er realistiske. Det andre er at budsjettene som blir vedtatt av kommunestyret ikke blir brukt som styringsverktøy i kommunen. Hva i helvete skal man gjøre da? uttalte SV-gruppeleder Pål Julius Skogholt til iTromsø for en måned siden, etter å ha lest brevet fra Komrev Nord.

Fakta:

  • Komrev Nord er et revisjonsselskap eid av nordnorske kommuner og fylkeskommuner. Altså et såkalt interkommunalt selskap.
  • Seksjon for oppfølgingstjenester tilbyr tjenester til folk med utviklingshemming og personer med rus eller psykiske helseproblemer. Seksjonen er underlagt avdeling for helse og omsorg.

Til motmæle

Kort tid etter brevet ble kjent, varslet stabssjef i kommunen, Oddgeir Albertsen, at de ville ta til motmæle mot flere momenter i rapporten. Nå har de sendt et brev hvor de svarer på kritikken – og adresserer flere punkter de er misfornøyd med i Komrevs opprinnelige rapport.

Kommunen erkjenner også på byråkratisk språk at de har et veldig høye kostnader til helse og omsorg, sammenlignet med kommunens inntekter.

«Med hensyn til utgiftssiden i budsjettet, er det på det rene at kommunen i dag har et for høyt aktivitetsnivå i forhold til det inntektsrammen gir rom for, spesielt innenfor pleie og omsorg», står det å lese i kommunens brev, som er signert kommunedirektør Britt Elin Steinveg, sjøl om hun sykemeldt. Albertsen opplyser om at det er på grunn av kommunens elektroniske signeringssystem. Mari Enoksen Hult har tatt over som kommunedirektør mens Steinveg er sykemeldt, men Hult er for øyeblikket på ferie. Denne uka er det Kari Henriksen som er kommunens øverste leder.

Svarbrevet fra kommunen ble i stor grad forfattet av stabssjef Oddgeir Albertsen.

Enig om urealistisk budsjettering

Kommunen erkjenner i svaret til Komrev Nord urealistisk budsjettering i seksjon for oppfølgingstjenesten, og at innsparingstiltakene ikke kunne la seg gjennomføre.

«Vi kan være enig i at budsjettprosessen for 2019-budsjettet hos Seksjon for oppfølgingstjenesten ikke har fungert tilfredsstillende. Dette er også i samsvar med funnene til den interne revisjonsgruppen. Mangel på dokumentasjon har gjort det vanskelig å etterprøve beregningene, men undersøkelser tyder på at forutsetningene som er lagt til grunn i de tidligere innsparingstiltakene (2019) ikke var realistiske.»

I brevet fra kommunen påstår administrasjonen at funnene i seksjon for oppfølgingstjenester ikke er generaliserbar for hele kommunen som organisasjon. De er heller ikke enig i revisors konklusjon om at budsjett på generelt grunnlag ikke fungerer som et ledelsesverktøy i kommunen.

Mener Komrev Nord tar feil

I brevet kritiserer kommunen Komrev Nord for ikke å ha kontaktet ansatte som blir referert til før rapporten ble sendt, og skriver at de stiller seg uforstående til at det ikke har skjedd.

Komrev Nord mente i sin opprinnelige rapport at det ikke foreligger skriftlig dokumentasjon av kommunens budsjettprosess eller hvordan Tromsø kommune kommer fram til sin totale kostnadsramme. Kommunen mener påstandene er uriktige.

«Her vil vi [ …] peke på at utgangspunktet for kommunens økonomiske rammer er statsbudsjettet for det enkelte budsjettår. [ …] Øvrige inntekter utover frie inntekter knytter seg i hovedsak til brukerbetalinger og salgsinntekter hvor kommunestyret fastsetter satsene, samt refusjoner og øremerkede tilskudd fra ulike hold. Samlet utgjør dette totalrammen for kommunens økonomi.», står det i svarbrevet fra kommunen.

Komrev Nord: – Positivt

Lars-Andre Hanssen er daglig leder i Komrev Nord. Han sier følgende til iTromsø etter å ha lest kommunens brev:

– Jeg har ikke så mye å si, utover at jeg registrerer at de tar inn over seg de viktigste tingene vi skriver, og at de er enig med våre viktigste punkter. Det synes jeg er positivt, sier han.