Fylkeskommunen vil ha utenrikspolitisk forskning i Tromsø

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) bør få en Russland-avdeling i Tromsø. Det er ett av innspillene til regjeringens nye nordområdemelding som kommer i løpet av høsten.

VIL STYRKE: Troms og Finnmark fylkeskommune vil at regjeringens nordområdemelding skal styrke Fram-senterets rolle i nord - blant annet med utenrikspolitisk forskning.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Fylkeskommunens administrasjonssjef Stein Ovesen har i etterkant av et webinar med Utenriksdepartementet i juni gitt en lang tilbakemelding til departementet.

Her lister han opp en rekke momenter som fylkeskommunen gjerne ser at den nye Stortingsmeldingen inneholder.


Sterkere fokus på næring i regjeringens nordområdemelding

Til høsten kommer regjeringens oppdaterte stortingsmelding for nordområdepolitikken, men allerede tirsdag kunne næringsministeren avsløre noen av hovedtrekkene.


– Nordområdemeldingen må presentere konkrete grep slik at Nord-Norge ikke lenger er en ren råvareleverandør, og det må bygges infrastruktur knytta til fornybar energiproduksjon, skriver administrasjonssjefen.

Han trekker og fram at forskning på nord må skje fra nord i nord, og peker på betydningen av sterke forskningsmiljøer som kjenner landsdelen og kan dra med seg lokalt næringsliv.

Konkret foreslår fylkeskommunen at Norsk utenrikspolitisk institutt må få en avdeling for Russland og Arktis knytta til Fram-senteret i Tromsø, og at universitetet og samisk høyskole gis konkrete samfunnsoppdrag knytta til nordområdepolitikken.

Fylkeskommunen ber og om at Barentssekretariatet i Kirkenes kommer inn på statsbudsjettet.

Til slutt viser administrasjonssjefen til stortingsmeldingen som beskriver oppgaver til nye regioner og foreslår i den forbindelse at fylkeskommunens posisjon bør styrkes ved at den får ansvar for kunnskapsbygging og kunnskapsformidling om forholdene i nord.

– Som regional samfunnsutvikler i Norges arktiske region må fylkeskommunen få som oppdrag å levere situasjonsbeskrivelser fra regionen, skriver Ovesen.


Dette er nordområdemeldinga
  • Regjeringen tar høsten 2020 sikte på å legge fram en ny stortingsmelding om nordområdene. Den forrige nordområdemeldingen er fra 2011.
  • Den nye meldingen vil gi en oppdatert analyse av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene og redegjøre for regjeringens tiltak for å sikre våre interesser.
  • Hovedvekten i meldingen vil være på samfunnsutviklingen i nord, næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap. Urfolk og samiske spørsmål har en selvfølgelig plass i meldingen.
  • Kilde: Regjeringen.no