Klager E8-vedtak inn til Fylkesmannen

Etter at kommunestyret vedtok vestre trase for E8 i Ramfjord, har mange benyttet seg av muligheten til å klage på vedtaket til Fylkesmannen. Alle klagere vil ha østre trasé.

VESTRE TRASE: Statens vegvesen har startet planleggingen av ny E8 forbi Ramfjord. Vegen planlegges etter en korridor vest for tettstedet, med bru over Ramfjorden. 

nyheter

Detaljreguleringen for E8 Sørbotn – Laukslett, vestre trasé, ble vedtatt av kommunestyret 26. august 2020. Etter at fristen for å klage gikk ut har kommunen mottatt 12 klager. Det er kommunen som saksbehandler klagene før de oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling.

Likelydende klager

– Jeg ber Fylkesmannen om å avvise vedtaket på grunn av flere saksbehandlingsfeil og utredningsfeil fra Statens vegvesens E8-gruppe. Som bruker av E8 har jeg rett til å klage på denne reguleringsplanen. Iverksetting av vedtaket bes utsatt til klagebehandlingen er fullført. Dette fordi bruk av ressursene til vestre E8 er en sløsing med samfunnets ressurser.

Det er den likelydende teksten i mange av klagene som er sendt til Tromsø kommune, som også talspersonen for Østre E8 i Ramfjord, Fred Gøran Karlsen, står bak. Karlsen har lagt ved klagen rundt 600 underskrifter som støtter østre trasé.


Regjeringen bevilger penger for å videreføre byggingen av ny E8

Regjeringen bevilger penger til Statens vegvesen for å videreføre byggingen av ny E8 i Ramfjorden.


Gir seg ikke

Til tross for at striden om valget mellom østre og vestre trasé har pågått i mange år, og at samferdselsministeren nylig var i Ramfjord og lovde byggestart av vestre trasé første halvår 2022, har tilhengerne av østre trasé ikke gitt opp.

– Jeg håper det hjelper å klage og at den blir tatt til følge, selv om argumentasjonen har gått om igjen og om igjen. Jeg mener Statens vegvesen ikke har gjort gode nok sammenligninger av vestre og østre trasé. Vi gir oss ikke. Selv om ny vei for dem som bor langs E8 er sårt tiltrengt, mener vi vestre trasé er en kortsiktig løsning, sier Karlsen.


Ny E8 på vestsiden av Ramfjorden: Hareide lover byggestart i 2022

Mens lokale KrF-politikere håpet på byggestart for ny E8 i Ramfjorden i 2021, kunne ikke samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) love byggestart før i 2022.


Blir selv berørt

Mange privatpersoner har benyttet seg av klagemuligheten i tillegg til selskapet Tindtunnelen Tromsø AS som ivrer for vei gjennom Tromsdalstinden. Gruppa Østre E8 i Ramfjord mener en ny innfartsvei må ta høyde for trafikkmengden nordover når det en gang i fremtida blir fergefri forbindelse.

– De fleste som blir berørt av vestre alternativ, meg selv inkludert, ser klart fordelen man får som privatpersoner med kortere vei inn til byen, men man må jo se den store sammenhengen. Altså hele regionen og nordover inkludert, sier Karlsen.


Kommunestyret vil bygge ny E8 – flere parti var splittet

Kommunestyret støtter ny reguleringsplan for E8, langs vestre side av Ramfjorden.


Nær to milliarder

Strekningen som også inkluderer en 870 meter lang bru, vil føre til 2,6 kilometer kortere innfartsvei til Tromsø. Veien anlegges med en bredde på ti meter, midtrekkverk i samme standard som i Lavangsdalen, og klargjøres for en fartsgrense på 90 km/t. Det legges opp til fire forbikjøringsfelt, to i hver retning.

Det foreløpige kostnadsoverslaget på den 9,7 kilometer lange strekningen mellom Laukslett og Sørbotn er beregnet til 1,94 milliarder 2020-kroner. Den nye innfartsveien blir bompengefri.


Kommentar:

«Seier på vestfronten for ny E8»

Nå er det nok omkamper. Bygg veien.


Kortvarig glede

– For Tromsø som helhet vil dette med bompengefri vei være en kortvarig glede, fordi det vil stoppe utvikling av kritisk infrastruktur som er utdatert for flere tiår siden. Dersom det skjer, det som vi som jobber mot vestre alternativ frykter kan skje, vil prislappen på vestre alternativ bli så høy underveis i byggingen, at det vil stoppe alle andre prosjekter i regionen, vedlikeholdsmidler og føre til at alt som i fremtiden skal bygges, blir påført bompenger, sier Fred Gøran Karlsen.

iTromsø har forelagt kritikken mot Statens vegvesen for prosjektleder Jøran Heimdal i Statens vegvesen. Han viser til at det er Tromsø kommune som behandler klagesakene før de sendes til Fylkesmannen, og at kommentarer til klagene må tas med kommunen. Det lyktes ikke iTromsø fredag å komme i kontakt med saksbehandleren i kommunen.