Vil avvise klage fra reindrifta – byggeplaner i Eidkjosen havner trolig hos fylkesmannen

Kvaløya reinbeitedistrikt og to reindriftsutøvere har klaget på vedtaket om å tillate byggingen av 19 boliger på Eidhaugen i Eidkjosen.

REGULERINGSPLAN: Boligene er planlagt å bygges like ved Eidhaugen – nå protesterer reindrifta. 

nyheter

Reguleringsplanene for de 19 boenhetene på Eidhaugen, like nord for Eide Handel, ble godkjente i vår i kommunestyret.

Da hadde reguleringsplanene vært ute til offentlig høring, og flere merknader på planene var kommet inn.

Blant annet protesterte Kvaløya reinbeitedistrikt og to av reindriftsutøverne i distriktet mot at utbyggingsplanene ifølge dem ville blokkere en flyttelei for rein gjennom området. Det er samme protester som er opprettholdt i klagen som nå skal opp til politisk behandling i onsdagens kommunestyremøte.


Vil godkjenne 19 nye Kvaløya-boliger

Administrasjonen i kommunen foreslår at en reguleringsplan for 19 boliger på Eidhaugen legges ut på høring.


I saksfremlegget som politikerne får opp til behandling, går administrasjonen ved Plankontoret inn for å avvise klagen fra reindrifta.

En av grunnene til det er at flytteleia ikke blir brukt regelmessig i dag av reindriftsutøverne. Utøverne har imidlertid argumentert for at området vil bli aktivt brukt i fremtiden, og at det av den grunn ikke må bli lagt hindringer for reinflytting.

Administrasjonen mener imidlertid at den aktuelle flytteleien ikke vil bli sperret all den tid det er satt av såkalte «hensynssoner» for reindrifta, og at reinen vil kunne flyttes langs leia. Det legges også opp til å etablere ledegjerder som skal kanalisere flyttestrømmen gjennom området.