– Oppdrettsanlegg vil ødelegge kystlandskapet

Fylkesmannen mener oppdrettsanlegg vil ødelegge kystlandskapet utenfor Tromsø og er mot etablering av flere nye områder for akvakultur.

Foto: Stian Jakobsen 

nyheter

Etter at interkommunal kystsoneplan for Tromsøregionen ble lagt ut til offentlig ettersyn har det kommet flere titalls høringsuttalelser. Høringsfristen går ut 20. mars.

Den samlede belastningen for landskaps- og friluftsinteressene ved etablering av oppdrett er for lite vektlagt i forslaget til kystsoneplan, mener Fylkesmannen.

«Betydelig inngrep»

– Fylkesmannen vurderer Kystsoneplan for Tromsø-området som en godt gjennomarbeidet plan for bruk og vern i området. Fylkesmannen er derimot ikke enig at alle vurderinger som er gjort og fremmer med bakgrunn i viktige regionale og nasjonale interesser innsigelse til noen bestemmelser og områder avsatt i planen, heter det i Fylkesmannens høringsuttalelse.

På denne bakgrunn går Fylkesmannen mot forslaget om oppdrett ved Styrsøya, Lysgrunnen, Småvær og Fellesholmen i Tromsøs «skjærgård».

– Området der de omtalte akvakulturområdene søker lagt er åpne kystlandskap der etablering av akvakulturanlegg vil medføre betydelige inngrep i landskapet.

LES MER: Vårt nye kulturlandskap

Populært friluftsområde

I høringsuttalelsen går det fram at Fylkesmannen mener at landskaps- og friluftsopplevelsen vil bli vesentlig endret ved etablering av akvakulturanlegg, særlig for områdene knyttet til Sandøya, Sandvær, Risøya og Småvær.

Fagansvarlig Knut Nergård hos Fylkesmannen i Tromsø sier deres oppgave er å vurdere om den nye kystsoneplanen ivaretar regionale og nasjonale interesser.

– Vi har vurdert de fire områdene som landskapsområder av regional og nasjonal betydning. Oppdrett her vil føre til at landskapsverdier blir forstyrret. Landskapsopplevelsen henger sammen med friluftsinteressene. Øyene og holmene i dette området er mye brukt av båtfolk og padlere, sier Nergård.

LES MER: Sp: Frislipp skal sikre mangfold i fisk og oppdrett

Kamp om arealene

– Hvorfor fremmer dere innsigelse?

– Det er et signal fra Fylkesmannen om at planen må sendes tilbake til kommunen for vurdering av innspillene fra sektormyndighetene.

– Er ikke skjærgården stor nok til at det både er plass til nærings- og friluftsinteresser?

– Innsigelsene går ikke på alle lokalitetene, men dette området mener Fylkesmannen ikke bør legges ut til en så intensiv oppdrettsaktivitet. Det er en tendens til at oppdrettsanleggene blir større og lokalitetene for oppdrett trekkes lenger ut på kysten og kommer dermed i sterkere konflikt med kystfiskeinteresser. Det er en kamp om arealene mellom ulike næringsinteresser. Mens mange ser på oppdrett som en del av den nye kystkulturen, er det andre som ser det som inngrep i tradisjonell kystkultur og kystfiske, mener Nergård.

LES MER: Eksportrekord for norsk sjømat