Avslår søknad om oppdrett ved Gåsvær

Til tross for at byrådet har sagt ja til at Salmar Nord kan etablere oppdrettsanlegg ved Gåsvær, avslår fylkesrådet søknaden.

AVSLÅR: Fylkesråd for næring, kultur og helse, Line Miriam Sandberg, vil ikke gi Salmar Nord tillatelse til oppdrett ved Gåsvær. Foto: Tom Benjaminsen 

SALMAR NORD
  • Har 14 akvakulturtillatelser i Troms med en samlet maksimalt tillatt biomasse på 13.230 tonn, og disponerer i dag totalt 12 lokaliteter til produksjon av matfisk i ulike deler av Troms
  • Lokaliteten ved Gåsvær er søkt med en maksimalt tillatt biomasse på 3.600 tonn og har 12 bur, hver på 100 x 100 meter
  • Lokalitetens rammeareal er totalt 600 x 200 meter
  • Avstanden fra akvakulturanlegg til øya Gåsvær er 843 meter, avstanden til Gåsvær kapell er 1.349 meter, avstanden til Storholmen er 591 meter
  • Kilde: Troms fylkeskommune
nyheter

Tirsdag skal fylkesrådet ta endelig stilling til søknaden fra Salmar Nord om akvakultur av laks, ørret og regnbueørret ved den omstridte lokaliteten Storholmen ved Gåsvær utenfor Tromsø. Det går mot at de må finne et annet sted for oppdrett.

Nærmere 200 saker

– Fylkeskommunen mener det er uheldig at arealspørsmål avklares gjennom dispensasjoner i områder som er konfliktfylt eller lite utredet gjennom tidligere planprosesser. Bruk av dispensasjon er særlig uheldig i områder med store bruker- og interessekonflikter slik som det er i denne saken, heter det i innstilling til vedtak.

Fylkesråd for næring, kultur og helse, Line Miriam Sandberg (Frp), mener dette er en svært vanskelig sak.

– Dette er en av nærmere 200 oppdrettssøknader i Troms vi har behandlet siden vi fikk ansvaret for slike saker i 2010. Det har vært den mest konfliktfylte og kompliserte saken vi har hatt til vurdering, sier Sandberg.

LES MER: Et havbruk i havsnød?

Finnes alternativ

Hun viser til at det har vært mange innsigelser i saken, blant annet fra fiskeriorganisasjoner og fylkesmannens miljøavdeling. Et oppdrettsanlegg ved Gåsvær vil ligge som en sperre i fjorden for de mange fiskerne som drifter i området, og vil komme i konflikt med fiskerne.

– Det er den totale summen av innsigelser og omfang som er avgjørende for avslaget. Denne gangen velger fylkeskommunen å høre på innsigelsene. Bare rundt fem prosent av det totale antall saker har fått negativ innstilling.

Selv om Salmar Nord får avslag for oppdrett ved Gåsvær, mener Sandberg det finnes alternative lokaliteter ikke langt unna, og peker på det pågående arbeidet med kystsoneplan for Tromsøregionen.

– Fylkeskommunen bruker 12 millioner kroner på kystsoneplanen i forbindelse med hvilke områder som skal avsettes til oppdrett. Planen skal opp i kommunestyrene. I og med at Tromsø kommune har tatt ut Gåsvær av planen ville det vært merkelig at vi ikke tok hensyn til det.

LES MER: Bukken og havresekken

Demokratisk prinsipp

I fylkesrådets avslag argumenteres det også med at det aldri har vært foretatt en planmessig avveiing mellom formålene akvakultur, natur, friluftsliv, fiske og ferdsel ved Storholmen gjennom en planrevisjon i Tromsø kommune.

– Et positivt vedtak vil undergrave de demokratiske prinsippene som legges til grunn i plan- og bygningsloven, heter det innstilling til vedtak.

– I en demokratisk prosess er det viktig at det er kommunestyret som er det øverste organ til å vedta planarbeidet, sier Line Miriam Sandberg.

LES MER: – Oppdrettsanlegg vil ødelegge kystlandskapet