– Stor milepæl for nye Otium

Realiseringen av Otium bo- og velferdssenter er et skritt nærmere når byrådet torsdag vedtar å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn.

NYE OTIUM: Byråd Kristoffer Kanestrøm og byråd Britt Hege Alvarstein på tomta hvor Otium bo- og velferdssenter skal bygges. Nå legges planen ut til offentlig ettersyn. Foto: Kjetil Vik 

nyheter

Det er HRTB arkitekter AS som på vegne av kommunen fremmer forslag til reguleringsplan for Otium bo- og velferdssenter. De gamle Otium-boligene er jevnet med jorda og kommunen har planene klare for å bygge 137 heldøgns plasser i bokollektiv og bofellesskap i tillegg til en rekke andre fasiliteter på tomta.

To byggetrinn

Først må reguleringsplanen godkjennes før byggingen kan starte. På det siste byrådsmøtet før sommeren blir det vedtatt å legge planen ut til offentlig ettersyn i åtte uker.

– Det blir en stor milepæl for byggeprosjektet, sier Kristoffer Kanestrøm, byråd for helse og omsorg.

Det skal bygges nesten 16.000 kvadratmeter og 8.000 kvadratmeter med park og grøntstruktur. I tillegg til bokollektiv og bofellesskap inneholder første byggetrinn tjenestebase for hjemmetjenesten, dagsenter for eldre, bydelskafé og møteromsfasiliteter. I byggetrinn to planlegges bibliotekfilial, lærings- og mestringssenter, familiens hus og 15 seniorboliger i lokalene til Tromsøysund sykehjem.

LES MER: Fremmer sykehjemsplan

Viktige kulturminner

Kommunen fikk 12 merknader til planforslaget, som nå skal være løst med det nye forslaget. Utfordringene for prosjektet har vært nærheten til to viktige kulturminner, og trafikkstøy fra E8. Det mener kommunen de nå har løst.

– Planen tar hensyn til kulturminnene Ishavskatedralen og Tromsøbrua. Byggehøyden på omsorgsboligene er satt til kote 25,5. Kulta og Blackboxen blir stående, den gamle brannstasjonen rives og det skal opparbeides park, gang- og sykkelveier, veikryss og fortau i området, sier byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein.

– Vi har vært i god dialog med kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen og mener vi har funnet gode løsninger, legger Kanestrøm til.

LES MER: Skal bygge nye Otium

Vedtas til høsten

Gåsværveien og veikrysset Tromsøysundveien/Gåsværveien samt krysset Gåsværveien/Hans Nilsens vei skal oppgraderes. I tillegg skal grøntarealet mellom brua og Kulta/Blackbox skal oppgraderes til offentlig park.

Etter at planen har vært til offentlig ettersyn skal den behandles og vedtas i kommunestyret, trolig i september. Forprosjektet til Otium bo- og velferdssenter er ferdig i løpet av neste uke. Det er satt av 660 millioner kroner i økonomiplanen til prosjektet.

LES MER: Tvinges til å bo sammen