Nytt rettstap for huseiere

Trioen Eirik Andreassen, Steve Sollied og Merethe Isaksen har gått på et nytt tap rundt boligprosjektet i Biskop Berggravs gate – denne gang mot staten.

Tapte: Eirik Andreassen gikk på et nytt rettstap – denne gang mot staten. I stedet for millionerstatning, må han og de andre utbyggerne betale statens saksomkostninger.  Foto: Marius Hansen

tapte: Eirik Andreassen gikk på et nytt rettstap – denne gang mot staten. I stedet for millionerstatning, må han og de andre utbyggerne betale statens saksomkostninger.  Foto: Ronald Johansen

Byggetvist
  • Sommeren 2007 ble det gitt tillatelse til oppføring av et boligprosjekt i Biskop Berggravs gate 25 a og b. Det startet samme høst.
  • Allerede på nyåret 2008 kom det klager fra naboene om byggehøyden.
  • Da kommunen foretok tilsyn, ble det konstatert en betydelig overskridelse i forhold til byggetillatelsen. Arbeidet ble stoppet.
  • I mai 2008 fulgte kommunen opp med pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt.
  • Senere har saken versert hos fylkesmannen, Sivilombudsmannen og i domstolen.
  • Saken endte med at øverste boenhet i komplekset ble tvangssolgt.
nyheter

Eierne av de omstridte boligene hevdet at staten var erstatningsansvarlig fordi fylkesmannen opptrådte klanderverdig etter at kommunen opphevet rammetillatelsen som i sin tid ble gitt.

Klanderverdig

Byggherrene begrunnet sitt søksmål med at det ikke var nødvendig å sette foten ned selv om byggehøyden var overskredet. Andreassen, Sollied og Isaksen karakteriserte hele prosessen for overflatisk og feilaktig.

Saksøkerne hevdet også at de var offer for en usaklig forskjellsbehandling. Ja, de gikk så langt som å hevde at kommunens og fylkesmannens håndtering var klanderverdig.

LES MER OM SAKEN:

Byggherrenes prosessfullmektig, advokat Bjørn Jakobsen, trakk i rettssaken fram flere eksempler på at andre, lignende byggeprosjekt ikke ble utsatt for sanksjoner fra kommunens side.

Fylkesmannens vedtak betegnet advokaten som uforholdsmessig tyngende og urimelig.

Erstatningen

På vegne av klientene krevde Jakobsen at staten måtte betale Eirik Andreassen 5 millioner kroner i erstatning.

Det tilsvarende beløpet til Steve Sollied og Merethe Isaksen var begrenset oppad til 3 millioner kroner.

Statens prosessfullmektig, advokat Anne Haug-Hustad, slo fast at kommunen begikk saksbehandlingsfeil da de ikke varslet naboene om at det var gitt dispensasjon rundt byggehøyden.

LES MER OM SAKEN:

Flere uklarheter

Dessuten var søknaden, som de samme naboene fikk forelagt, uklar rundt spørsmålet om hvor mange etasjer som skulle føres opp.

Haug-Hustad gikk så langt som å karakterisere feilene som grove.

Til tross for det, mente statens representant at byggherren gjorde feil da høyden ble for stor. Hadde de holdt seg til dispensasjonen, hadde ikke problemer oppstått i ettertid.

Også tingrettsdommer Oddmund Gamst konstaterer at byggehøyden var for stor.

Han deler imidlertid ikke oppfatningen at saksøkerne var utsatt for forskjellsbehandling i forhold til andre byggeprosjekt lokalt. De problemene som oppsto, skyldes ene og alene at utbyggerne gikk ut over det tillatte.

Gamst svarte med å frikjenne staten og tilkjente advokaten 151.000 kroner i saksomkostninger.