– Støy kan gi redusert velvære og mistrivsel

Fylkesmannen i Troms mener planene for Otium bo- og velferdssenter ikke tar nok hensyn til trafikkstøy, noe som kan føre til redusert velvære og mistrivsel for beboerne.

OMRINGET AV STØY: – Otium-området er spesielt ved at det nærmest er omringet av trafikkerte veier. Dette gjør området svært utfordrende ved at bygningene rammes av støy fra to sider, mener Fylkesmannen i Troms.   Foto: Illustrasjon: HRTB

MISTRIVSEL: Fylkesmannen mener for høye støykonsentrasjoner bidrar til redusert velvære og mistrivsel.   Foto: Illustrasjon: HRTB

nyheter

For ikke lenge siden gikk biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme ut mot Otium-planene fordi byggene ville bli for dominerende i forhold til Ishavskatedralen.

Nå er det Fylkesmannen i Troms som er kritisk til det nye bo- og velferdssenteret på tomta til de gamle Otium-boligene.

Godtar ikke planen

Fylkesmannen mener den foreslåtte utbyggingen i skråningen mellom Ishavskatedralen og E8 ikke er optimal til formålet på grunn av støyforholdene, og er usikker på om det er funnet den støymessig beste utformingen.

– Fylkesmannen kan derfor ikke på støyfaglig grunnlag akseptere den fremlagte planen for Otium bo- og velferdssenter. Boenhetene og uteområdenes støykvalitet er ikke tilfredsstillende ivaretatt, konkluderer fylkesmannen med i innsigelsen til Otium-planene.

I innsigelsen går det fram at Fylkesmannen har stor forståelse for kommunens behov for boliger og helsesenter for eldre, men at det er viktig å sikre at de eldre som skal bo der sikres god bo- og livskvalitet. Måten planforslaget er utformet på vil gjøre det utfordrende å skape et godt bomiljø i et slikt område, mener Fylkesmannen.

LES OGSÅ: Biskopen kritisk til Otium-bygg

Rød og gul sone

Det vises i innsigelsen til at Otium-området er spesielt ved at det nærmest er omringet av trafikkerte veier. Tromsøbrua i vest har 19.800 biler i døgnet, E8 mot nord har 12.000 biler i døgnet, i tillegg kommer Gåsværveien mot øst og Hans Nilsens vei mot sør, som begge er hyppig trafikkert av rutebusser.

– Dette gjør området svært utfordrende ved at bygningene rammes av støy fra to sider, uten en «stille side». Stille side er kun inn mot atrium. Gjennomført støyberegning viser at bygningene vil ligge i rød og gul sone, beregnet ut fra støy fra veitrafikken.

LES OGSÅ: Vedtok å starte bygging av Otium

Helseplager

I Fylkesmannens vurdering vises det til at langvarig irritasjon over støy kan påvirke utvikling av sykdom, spesielt hos dem som ellers er disponerte for sykdom. Videre at forstyrrelsen av søvn er en alvorlig negativ virkning av støy, og det er allment akseptert at uforstyrret søvn er en forutsetning for god fysiologi og mental helse.

– Støy vil kunne endre det naturlige søvnmønsteret, vanskeliggjøre innsovning og føre til vekking. For høye konsentrasjoner bidrar til redusert velvære og mistrivsel. Stress forårsaket av støy kan også blant annet være medvirkende årsak til forskjellige helseplager, mener Fylkesmannen.

LES OGSÅ: Vil bygge demenslandsby

Ikke bra nok

Fylkesmannen reagerer på at støykonsulenten ikke anbefaler støyskjerming langs E8. En tre meter høy og 130 meter lang støyskjerm vil redusere støyen. Støyen vil merkes på balkonger, uteoppholdsareal på terrengnivå, soverom og takterrasse.

Innsigelsen er begrunnet i manglende ivaretakelse av støyforholdene i planforslaget.

– Mottatt dokumentasjon viser at støyforholdene ikke kan løses slik utbyggingen er utformet og dermed foreslås det å fravike støyregelverket. Vi mener at det ikke er tilfredsstillende å utsette støyproblematikken til behandling av byggesak, heter det i Fylkesmannens begrunnelse.

LES OGSÅ: Slik blir nye Otium

Sjokkerende

Brage Solund (Ap) er overrasket over at støyproblematikken ikke er løst før.

– Det er sjokkerende at byrådet først nå finner ut at det er så mye støy at man ikke kan ha sykehjem på Otium. Nå har byrådet jobba med dette i mange år og byrådet har gått høyt ut på banen. Veiene har jo vært her hele tiden og støy burde vært avklart for lenge siden. Jeg frykter nye utsettelser, og det er det siste vi trenger, sier Sollund, som inntil 14. oktober er leder av helse- og omsorgskomiteen.

Han håper det lar seg gjøre å finne løsninger på støyen fordi det haster med å få et nytt sykehjem på plass. Han var ikke klar over at støy kan stoppe hele prosjektet.

– Behovet for nytt sykehjem er stort og Otium har virker som en kjempegod løsning inntil nå. Jeg er overrasket over at ikke byrådet har tatt høyde for trafikkstøyen i alle årene Otium bo- og velferdssenter har vært planlagt. Det nye politiske regimet skal jobbe på spreng for å løse fylkesmannens unngå utsettelser, sier Brage Sollund.

– Lar seg løse

Byråd for helse og omsorg, Kristoffer Kanestrøm (Frp) mener støyproblematikken kan løses uten at det går utover fremdriften i prosjektet.

– Jeg synes Fylkesmannen viser en lite smidig holdning. Det det koker ned til er uenighet om problemet skal løses i reguleringsplan eller byggesak. Jeg tror dette lar seg løse og frykter ikke forsinkelser. Det er laget støyutredninger og støyrapporter, så dette er ingen ny problemstillling, sier Kanestrøm.

Han viser til at det faktisk allerede ligger et sykehjem på tomta, Tromsøysund sykehjem. Han mener politikerne har seg selv å takke og viser til et vedtak i kommunestyret hvor det ble vedtatt strengere bestemmelser for støy.

– Det ble vedtatt ekstra strenge støykrav for Otium-området. Hadde Otium blitt bygd i sentrum, ville det ikke vært noen problemer.