Forfalsket brev

25-åring dømt til samfunnstjeneste.
nyheter

25-åringen hevdet at han hadde mottatt to forfalskede brev fra Fylkesnemnda for sosiale saker. I realiteten var det han selv som hadde forfalsket brevene.

Sint på barnevernet

I rettsmøtet 7. februar forklarte 25-åringen at han hadde vært så sint på barnevernet i Målselv på grunn av at han og kona var fratatt foreldreansvaret for begge barna, at han forfalsket brevene slik at det så ut som de kom fra Fylkesnemnda.

I brevene skulle det fremgå at han hadde krav på å få tilbake den eldste sønnen som var plassert på fosterhjem.

Så gikk den siktede til politiet og sa at han hadde fått brevene i posten og at han trodde de var forfalsket.

Godtok dommen

I dommen heter det at det foreligger flere formildende momenter i saken, blant annet siktedes vanskelige livssituasjon og en rettspsykiatrisk undersøkelse som viser at siktedes vurderingsevne blir vurdert til lavere enn hos gjennomsnittet av befolkningen.

Siktede ble dømt i henhold til påtalemyndighetens påstand om samfunnsstraff i 30 timer, subsidiært 18 dagers fengsel.

Domfelte godtok dommen.