Slipper å sone

Idrettskjendisen fra Tromsø ble dømt for unnlatelse av å oppgi inntekter fra pyramidespill, men kom unna med betinget fengsel og kjempebot.
Skattesvik-saken
nyheter

Den 34 år gamle mannen fra Tromsø er i Nord-Troms tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

Han må også betale en bot på 50.000 kroner, subsidiært fengsel i 20 dager.

Totalt ble tre menn dømt for overtredelse av ligningsloven, de to andre er profilerte fjes i Midt-Troms-regionen.

Pyramidespill

Mennene hadde roller i såkalte pyramidespill.

Alle var involverte i «LifeWealth8» (LW8) og «Upside», på hver sin måte.

Les også: Pyramidetopper i retten I Skjulte syv millioner

Fellesnevneren for de alle var at påtalemyndigheten mente at de ikke hadde levert næringsoppgave, noe tingretten avviste. Tingretten la til grunn at mennene ikke var næringsdrivende.

Enkeltgevinster

De tiltalte forklarte at de hadde oppfattet inntekter fra LW8 og Upside som skattefri tilfeldig inntekt under 10.000 kroner.

Retten slo fast at dersom inntektene fra selskapene deles opp i enkeltgevinster under 10.000 kroner er ikke disse tilfeldige gevinster i skattelovens forstand. Når et system gir gevinst et stort antall ganger, og over tid gir ett overskudd, er ikke gevinsten tilfeldig.

Slik nettverksselskapene var bygget opp, ville de som kjøpte seg inn på et tidlig tidspunkt nærmest nødvendigvis få en gevinst.

Skatteplikt

Opplysninger om inntektene de tiltalte hadde, ville ha betydning for ligningen, og de tiltalte pliktet å oppgi disse i selvangivelsen.

Noe de ikke gjorde.

Ved aktsomhetsbedømmelsen la retten vekt på at det er alminnelig kjent at inntekter av betydning som regel utløser skatteplikt. At inntektene etter hvert ble store, burde ha fått de tiltalte til å bringe klarhet i dette.

– Retten ser ikke bort fra at det kan ha vært lite hjelp å få ved å ringe ligningskontoret, men man har alltid den mulighet å oppgi inntekten og gjøre rede for realiteten i selvangivelsen, heter det i dommen.

Lang tid

Retten la til grunn at provisjonsinntekt og inntekt av aksjespill skal beskattes som kapitalinntekt. Det unndratte beløpet er vesentlig forskjellig for de tre tiltalte, noe som gir vesentlig utslag i straffeutmålingen.

I formildende retning la retten vesentlig vekt på at saken var blitt gammel, og særlig at det var gått lang tid fra de tiltalte ble pågrepet og avhørt i januar 2006 til hovedforhandlingen i juni 2010.

“Det er ikke uvanlig at slike saker er tidkrevende å etterforske, men når politiet velger å åpne saken med ransaking, må det forventes at etterforskningen prioriteres.“

Dom

Siden det hadde tatt så lang tid fra ransakingene til den ble avgjort fant retten det riktig at det for Midt-Troms-mannen og Tromsø-mannen bør utmåles betinget fengselsstraff. For mannen fra Indre Sør-Troms la retten vekt på at han på flere måter var mer sentral i Upside enn de to andre, i tillegg til at saken dreier seg om større beløp.

  • 32-åringen fra Midt-Troms, dømmes til 120 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år. Han må også betale en bot på 150.000 kroner, subsidiært 20 dager i fengsel.
  • 36-åringen fra Indre Sør-Troms, dømmes til 180 timers samfunnstraff, subsidiært 20 dagers fengsel.
  • Alle ble frifunnet for overtredelse av regnskapsloven.