GUDRUN GULLDAHL og TORBJØRN O. KARLSEN"/>

- Mobbing og dårlig ledelse hos Kemneren

De ansatte i Tromsø kommune gir sin versjon av arbeidsmiljøet. SI DIN MENING: Hvordan er arbeidsmiljøet i kommunen?
nyheter

Arbeidstilsynet har gjennomført et omfattende tilsyn i Tromsø kommune. Seks enheter har blitt saumfart:

1. Selnes skole

2. Kemneren

3. Byutvikling

4. Fengselshelsetjenesten

5. Bydrift

6. Omsorgstjenesten Langnes.Ansatte i skvis

Flere kritikkverdige forhold kommer fram i rapportene. I Bydrift påpekes det at avstanden til Rådmannen oppleves som stor, og at de savner tilbakemeldinger etter at årsrapporter er sendt dit.

I Fengselshelsetjenesten har flere fått helseplager på grunn av den dyptgående konfliktsituasjonen.

Hos Kemneren rapporteres det om mobbing, arbeidspress og dårlig ledelse. Ansatte mener det er vanskelig å varsle om kritikkverdige forhold, de påpeker også at arbeidsmiljøet preges av støy og dårlig luft.

Ved Selnes skole opplever de ansatte uforutsigbarhet som en belastning. I tillegg påpekes det at det ikke blir tatt tak i problemet med å tilrettelegge arbeidet for den enkelte.

Nulltoleranse

Kemner Oddvar Kristiansen kjenner seg ikke igjen i det som fremkommer i rapporten om hans arbeidsplass.

- For det første så har vi nulltoleranse for mobbing. Kommer det meg noe slikt for øre, så skal det tas tak i. Men jeg har ikke kunnskap om at det har foregått hos oss, sier Kristiansen.

Han syns også det er vanskelig å kommentere påstanden om dårlig ledelse i avdelingen, som teller 24 ansatte.

- Da må man nesten komme med konkrete ting. Ellers er det vanskelig å kommentere det, sier kemneren.

Skal forbedres

- Hva syns du selv om arbeidsmiljøet hos dere?

- Vi har hatt ansatte som har snakket om dette, og jeg mener vi har et meget bra arbeidsmiljø. Så jeg kjenner meg ikke helt igjen i denne rapporten, sier Oddvar Kristiansen.

Han tar riktignok selvkritikk på et punkt om HMS-rapportering.

- Vår HMS-gruppe gjør en god jobb, men vi tar til etterretning at man mener ting er for dårlig dokumentert skriftlig. Der skal vi forsøke å forbedre oss, sier kemneren.Forbedringer

Tilsynet påpeker at kommunens behandling av psykososiale saker må bli bedre.

De skisserer blant annet tre områder som kan bedres:

Det må utarbeides en handlingsplan

Det bør tydeliggjøres hvordan den enkelte konflikt/sak er avsluttet.

Det er viktig at rådmannen sikrer seg at konklusjoner kommuniseres til alle involverte (parter).

Enda bedre system

Kommunalsjef Irene Valstad Simonsen sier til itromso.no at kommunen er innstilt på å forbedre seg på de punktene som nevnes.

– Rapporten gir oss en tilstandsanalyse på hvordan vi gjennomfører vårt HMS-arbeid. Vi er klar over at vi må forbedre oss og utbedre et enda bedre HMS-system. Det skal vi følge opp, sier kommunalsjefen.

Hun viser til at man allerede våren 2011 skal rulle ut et nytt elektronisk kvalitetssystem for dokumentasjon og avviksbehandling i kommunen. Man igangsatt en kursrekke der ledere, tillitsvalgte og verneombud får opplæring i retningslinjer for varsling og konflikthåndtering.

– Syns du det som kommer fram er alarmerende?

- Nei, det vil jeg ikke si. Det er en stikkprøve av vårt HMS-arbeid og det er bra at vi ses i kortene. Men vi har 6.200 ansatte og da ville det være rart hvis det ikke var noe som ikke var godt nok, sier Irene Valstad Simonsen.

Varsler

Arbeidstilsynet gir kommunen seks varsel om pålegg:

Gjennomgang av handlingsplaner og oppfølgingstiltak etter gjennomført kartlegging.

Kartlegge arbeidsmiljøet og utarbeide tidfestede handlingsplaner i de besøkte enhetene

Gjennomgang av rutiner for avviksbehandling og foreta en hensiktsmessig forbedring av disse

Kartlegging av behovet for HMS-opplæring blant ledere og arbeidstakere i de besøkte enhetene

Alle bør informeres om kommunens konflikthåndteringsrutiner, og få kjennskap til hvordan rutinene skal brukes.

Gjennomgå sine rutiner for intern rapportering og oppfølging.

Relaterte saker: