Skal avgjøre om det blir tunnel eller bru

Skal det bygges bru eller graves tunnel til Kvaløya? Undersøkelser som blir gjennomført denne uka kan gi svar på spørsmålet.

KØER: Trafikken over dagens eneste forbindelse til Kvaløya - Sandnessundbrua - er sprengt. 

NOK EN BRU? Dersom grunnforholdene under Sandnessundet er for vanskelige for en tunnel vil nok en bru bli bygget. 

nyheter

Selskapet Rambøll undersøker denne uka grunnforholdene mellom Tromsøya og Kvaløya. Undersøkelsene vil si noe om dybden ned til fast fjell. Dermed vet man hvor dypt en undersjøisk tunnel vil måtte ligge, samt også grunnforholdene i forhold til brufundamentering.

- I løpet av 2015 håpes det at traseer for den nye tverrforbindelsen og den nye kvaløyforbindelsen skal være vedtatt i Tromsø kommune, sier planprosjektleder i Statens vegvesen, Erik Ditlefsen.

Dypt under fjellet

Planarbeidet skal resultere i en vedtatt kommunedelplan. Kommunedelplanen er et delprosjekt i prosjektet Transportnett Tromsø. Bakgrunn for prosjektet er konseptvalgutredningen for transportsystemet i Tromsø « Vegvalg Tromsø » (2010).

Dersom det skal legges en ny tunnel under sundet, må man ha en overdekning på minst 50 meter fast fjell. Derfor er det av stor interesse hvor langt ned gjennom løsmasser det er før man når fjellet.

Ny Tverrforbindelse - E8 Breivika - Langnes er statlig og ny Kvaløyforbindelse, fv 862, er fylkeskommunal.

- En ting er å få på plass de geofaglige undersøkelsene, og hvor vidt man skal velge bru eller tunnel. I tillegg må man gjøre ytterligere vurderinger på andre fagområder, sier Ditlefsen.

Det innebærer en fullverdig konsekvensutredning der det blant annet fokuseres på beredskap og vegalternativers konsekvenser for natur og miljø.

- Foreløpig er prosessen svært åpen. Vi inviterer til folkemøte i mai, og tar der imot innspill, sier Ditlefsen.

Nødvendig

Tverrforbindelsen (hovedvegen mellom Breivika og Langnes) har stor trafikk og er en miljøulempe for bebyggelsen langs vegen. Ny Tverrforbindelse planlegges lagt i tunnel, og vil avlaste dagens veg og gi bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og nærmiljø. Forholdene for gående, syklende og kollektivtransporten skal styrkes.

Dagens vegsystem til Kvaløya har avviklingsproblemer inn mot og på Sandnessundbrua. En ny Kvaløyforbindelse vil forbedre fremkommeligheten og beredskapsforholdene.