KJETIL VIK"/>

Toppetasjen skal bort

Fylkesmannen har slått fast at dette huset er bygget for høyt.

  Foto: Marius Hansen

bolig

Eierne av Biskop Berggravs gate 25 A og B blir nødt til å rive toppetasjen, til lovlig byggehøyde. Fylkesmannen mener det er deres egen skyld.

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak og tar ikke klagen fra utbyggerne til følge. Utbyggerne får kritikk for manglende nabovarsling og misvisende tegninger.

– De vil rette seg etter rivningsvedtaket de fikk fra kommunen for et år siden, om å rive bygget ned til åtte meter, sier Bjørn Jakobsen, tiltakshavernes advokat i en kommentar til vedtaket.

LES OGSÅ: De 25 dyreste boligene i Tromsø i mai

– Saksbehandlingsfeil

Striden om de to byggene som har versert mellom utbyggere, kommunen og fylkesmannen siden 2007, har blant annet dreid seg om byggehøyden. Kommunen har ment at byggene er vel én meter for høye, noe utbyggerne hele tiden har bestridt. Nå har fylkesmannen vedtatt at rammetillatelsen fra 2007 er ugyldig.

– Etter fylkesmannens syn har klager ikke fremlagt dokumentasjon som tilsier at kommunens kart inneholder feil, eller at bygningene ligger plassert høyere, heter det i vedtaket som er endelig og ikke kan påklages.

Ifølge fylkesmannens vurdering har kommunen i sitt vedtak bygget på to forhold; at dispensasjonssøknaden ikke er dokumentert nabovarslet, og at vedtaket er truffet på bakgrunn av et ufullstendig og misvisende tegningsmateriale. Manglende nabovarsel om dispensasjonssøknad er en saksbehandlingsfeil, mener fylkesmannen.

Profesjonell byggeaktør

Fylkesmannen mener at tiltakshaverne må ha hoveddelen av ansvaret for at vedtaket nå er beheftet med de aktuelle mangler. Fylkesmannen finner også grunn til å kritisere kommunen for utilfredsstillende saksbehandling.

Tiltakshavernes advokat mener fortsatt at de er utsatt for forskjellsbehandling, og viser til tilsvarende byggesaker i Conrad Holmboes vei og Doktordalveien.

– Jeg anser dette å være et svært viktig rettslig moment i saken, som blant annet har betydning for hvorvidt det var behov for dispensasjon og senere behandling av søknader om korrigert høydeplassering i terreng, skriver Jakobsen som en bemerkning til fylkesmannens vedtak.

bolig