– Jeg trodde vi var ferdige med saken etter at byutvikling har gitt et velbegrunnet avslag i to omganger. Så snur altså politikerne vedtaket uten at vi er blitt hørt.

Det sier Rannveig Berg-Jensen. Som en av flere naboer til Lanesveien 30c reagerer hun på at det ble flertall i kommunestyret for at merknaden fra tiltakshaver Bård Brevik Harila ble tatt til følge. Vedtaket innebærer at det gis dispensasjon fra formålet friområde til boligformål.

Vil skape presedens

En annen nabo mener vedtaket vil sikre en stor økonomisk gevinst til enkeltpersoner på bekostning av fellesskapet, ved at markagrensen rundt Sydspissen flyttes.

– Hvis dette vedtaket blir stående vil det skape presedens for naboeiendommene nærmere Telegrafbukta. Flertallet stemte for noe de tror er en god idé, men det er snakk om maktmisbruk hvis det bygges her, sier Torkild Tveraa, som også bor i Lanesveien.

I forbindelse med merknadsbehandlingen av kommuneplanens arealdel 2015–2016 sist onsdag ba utbygger på nytt om at 900 kvadratmeter av Lanesveien 30c får endret formål fra grønnstruktur/friområde til boligområde. Utbygger viser til fortettingskartet hvor området er aktuelt for utbygging og at det bidrar til å styrke knutepunktsatsingen.

Stoppes

Byutviklingssjefen avviser merknaden med at tomta har liten betydning for effektiviteten i arealbruken og at det i dette området er viktig å bevare en viss bredde på grøntbeltet.

– Vi fikk sjokk da vi hørte om kommunestyrevedtaket. I fire år har vi jobbet mot planene og trodde saken var avgjort. Jeg tror imidlertid vi fortsatt har en god sak og er klare for runde tre, sier Rannveig Berg-Jensen.

Leder for Sør-Tromsøya bydelsråd, Jo Aarseth, regner med at fylkesmannen stopper vedtaket.

– Skal man bygge eller gjøre inngrep i et friområde skal det komme allmennheten til gode, og derfor er jeg nesten sikker på at fylkesmannen stopper det. Denne grønne stripa er rekreasjonsområde for mange tusen mennesker som bor langs Strandveien, og hvor skal folk ellers gå tur dersom det blir press på å bygge ut her, undrer Aarseth.

Pågått siden 2009

Byutviklingssjefen er også klar for nok en runde, selv om de har avvist planene to ganger.

– Endring av arealbruken krever at saken legges ut til offentlig ettersyn hvor naboer og sektormyndigheter kan komme med innspill. Administrasjonen har vært opptatt av at man ikke skal spise mer av friområdet på Sydspissen, nå blir det en ny runde, sier byutviklingssjef Mette Mohåg.

Utbygger er foreløpig avventende med å kommentere følgene av kommunestyrevedtaket.

– Prosessen omkring dette har foregått siden 2009. Om jeg har forstått det rett er det ennå vesentlige ting som gjenstår før det eventuelt blir rettslig bindende. Det være seg eventuell konsekvensutredning, høring, merknadsbehandling med mere, sier tiltakshaver Bård Brevik Harila.

- Utslag av ja-holdning

Byråden for byutvikling viser at kommunestyrets vedtak gjør at mange lignende utbyggingssaker som i Lanesveien nå må konsekvensutredes. Det betyr at sakene kommer til politisk behandling igjen etter å ha vært lagt ut til offentlig ettersyn.

– At flertallet i kommunestyret snudde administrasjonens innstilling kan være et utslag av politikerne ønsker å utøve ja-holdning. Dette er en bestilling til meg fra kommunestyret hvor vi må gjennom område for område hvor formålet er endret til boligformål. Det er mange som skal høres i forbindelse med at sakene skal ut på høring, sier Alvarstein.

Hva utfallet blir for Lanesveien 30C vil hun ikke forskottere. Kommunen har brukt mye penger på å gjøre turstien rundt Sydspissen attraktiv.

– Det er en liten eiendom, og det er ikke om å gjøre å omregulere til boligformål selv om kommunestyret ønsker noe annet. Jeg tror ikke den er konsekvensutredet, og vi er opptatt av gode og åpne prosesser.

foto
Byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein. Foto: Ronald Johansen