PRIV: Politiet holder ny pressebrifing i Gjerdrum klokka 10.55