Synet på nåsituasjonen er uendret fra forrige måling, mens forventningene til de neste seks månedene er litt lysere nå enn i oktober, viser NHOs medlemsundersøkelse for november. I oktober opplevde NHO imidlertid en markant økning i andelen bedrifter som så dystert på markedssituasjonen det kommende halvåret.

– Fremtidsutsiktene er litt forbedret fra oktober, men pessimismen dominerer fortsatt, konkluderer organisasjonen i en oppsummering.

Mens fire av ti bedrifter (41 prosent) venter svakere markedssituasjon de neste seks månedene, oppgir bare hver tiende bedrift (12 prosent) at de venter bedring. Dermed er det en overvekt på 29 prosent som er pessimistiske med tanke på de neste seks månedene. I oktober var overvekten av pessimister 31 prosent.

Det er overvekt av pessimister i 13 av 15 bransjer. Bare i Offshore Norge er det flere bedrifter som venter bedring enn forverring.

– Bremsene er på

Vurderingen av nåsituasjonen er uendret fra oktober. Det er like mange – hver fjerde bedrift (24 prosent) – som sier at situasjonen er god som mener den er dårlig. Historisk sett er dette svakt, ifølge NHO.

Organisasjonen setter utviklingen i sammenheng med at «bremsene er på i norsk økonomi».

– Høy prisvekst og høyere renter svekker den disponible inntekten til husholdningene og dermed etterspørselen. Det er det vi begynner å se nå, og det gjenspeiles antakelig i bedriftenes framtidsutsikter, sa samfunnsøkonom Eirik Ese i NHO til NTB i oktober.

I sine prognoser for norsk økonomi poengterer NHO at mange husholdninger tyr til sparepengene sine for å holde forbruket oppe. Men de oppsparte midlene reduseres gradvis. NHO venter at husholdningenes konsum skal kraftig ned og bidra til en betydelig demper på aktiviteten i norsk økonomi.

Den direkte årsaken er at høyere priser og økte renter har truffet husholdningene og næringslivet og dempet etterspørselen.

Dystert i alle fylker

Samtlige fylker har en overvekt av pessimister: Størst er pessimismen i Innlandet, mens Troms og Finnmark har størst andel optimister.

Det er i Offshore Norge, Finans Norge og Sjømat Norge at situasjonen oppleves som best, mens bedriftene i bygg og anlegg (BNL) og bilbransjen (NBF) opplever den som svakest.

Nåsituasjonen oppleves som best i Rogaland og Nordland. Innlandet og Oslo er fylkene med svakest markedssituasjon. Under halvparten av fylkene har nå overvekt av respondenter som oppgir at situasjonen er god, ifølge medlemsundersøkelsen.

Undersøkelsen er tatt opp i tidsrommet mandag 30. oktober til tirsdag 7. november med totalt 3149 svar.