Sammen med sin søster og tre andre grunneiere eier Jørn Andersen to tomter på cirka fire mål like sørvest for Solneset skole i Hamna.

Disse to tomtene er blitt et omstridt tema for grunneierne, kommunen – og utbygger av naboområdet Solneset Syd, NorBygg.

Endret reguleringsplan

Forhistorien er lang. Helt siden begynnelsen av 2000-tallet har det vært jobbet med å få godkjent Solneset til boligbygging

I 2006 vedtok teknisk komité i kommunen at det skulle kunne bygges ti boliger på de to aktuelle tomtene, og i 2010 ble det vedtatt en reguleringsplan for hele Solneset Syd-området.

Da var imidlertid de to tomtene blitt regulert om fra boligformål til offentlige formål.

– Det ble vedtatt av hovedveien inn i Solneset Syd skulle gå over tomtene og på så vis gjøre det umulig å bygge boliger, sier Jørn Andersen.

Dette har fått grunneierne til å reagere kraftig. De hevder at kommunen forskjellsbehandler de små grunneierne til fordel for storutbygger NorBygg og en annen nabo.

Flyttet veien med et pennestrøk

– I det opprinnelige forslaget gikk veien over naboens tomt, men etter at han fikk med seg representanter for kommunen ut på befaring så flyttet man veien til våre tomter, forteller Jørn Andersen.

Andersen fikk tilfeldigvis høre om endringen, og fikk da konsulentselskapet Barlindhaug til å lage et annet – og ifølge konsulentselskapet like godt – planutkast med flere veialternativ som ikke skulle båndlegge brorparten av de to tomtene. Dette ble dog forkastet av kommunen, men ikke av alle.

- Jeg må betale store summer i formuesskatt fordi jeg står oppført som eier til en stor tomt – regulert til boligformål. Det har blant annet ført til at min sønn ikke har fått fullt utdanningsstipend, sier en oppgitt Andersen.

Uthaling og utilgjengelighet

De siste årene har Andersen og de andre grunneierne prøvd å få gehør for sitt syn overfor kommunen uten å nå fram.

Ifølge ham er hele prosessen så langt preget av merkelige avgjørelser, forskjellsbehandling, saksbehandlingsfeil og sendrektighet.

– Vi opplever at vi ikke har fått komme til orde med vårt syn, vi har hatt svært vanskelig med å få møte kommunen eller ha befaringer i området – og når vi har prøvd å komme i dialog med kommunen så har det vært nesten umulig, sier Andersen.

Både han, søsteren og de andre grunneierne er mektig lei av at det skal være så vanskelig å komme i kontakt med de rette vedkommende i kommunen.

Kan ikke starte bygging

– Vi og vår advokat har brukt masse tid og ressurser på å komme til en løsning. Problemet har imidlertid vært at vi ikke får svar fra kommunen til tross for en mengde brev, mailer, telefonsamtaler og purringer, sier Jørn Andersen.

Han mener det er svært merkelig at det ikke har vært mulig å komme til en løsning all den tid at utbyggingen av Solneset Syd IKKE kan komme i gang før de to tomtene er løst inn.

I bestemmelsene for såkalte rekkefølgekrav så står det at det ikke kan settes i gang bygging på det aktuelle området før veien er etablert.

Sendt begjæring

Han og søsteren, samt de andre grunneierne har derfor sendt formell begjæring om at kommunen skal løse inn tomtene til full verdi – noe de i henhold til Plan- og bygningsloven har rett til.

Svarene de har fått på dette kravet har imidlertid vært svært langt fra tilfredsstillende. Fra NorBygg og kommunen har de fått to tilbud som de mener er direkte skammelige.

– Vi har fått et bud på 3,2 og et på 2,6 millioner kroner – som er langt mindre enn takstene vi har fått. Det er mindre enn en tredel av verditakstene vi har fått, sier Andersen.

Mellom to stoler

Andersen er oppgitt over at kommunen peker på NorBygg for å finne en løsning, mens NorBygg mener at de ikke har råd til å betale markedspris for tomtene.

– Vi har også fått tilbud om å bytte tomter, et makeskifte, men de tomtene vi fikk tilbudt var i trinn to – der byggestart er planlagt 10–15 år inn i fremtiden. Om det i det hele tatt blir bygging, sier han.

Andersen sier at han er oppgitt over det at han har opplevd å stange hodet i veggen i mange år.

– Jeg hadde håpet at vi skulle kunne bygge her på tomta vår, at vi skulle kunne sikre fremtiden til våre barn. Nå er jeg lei av å vente, sier han.

- Kommunens ansvar

NorBygg har fått godkjent reguleringsplan for opp mot 500 boliger i området Solneset Syd – 150 mål tomt like ovenfor Solneset skole og barnehage.

Men for å kunne starte byggingen må spørsmålet rundt adkomstvei til området løses, og det er dette som er stridens kjerne. Tomta eies nemlig av søsknene Andersen og tre andre grunneiere.

– Det er kommunen som har plikt til å løse inn disse tomtene, det er ikke NorBygg som har formelt ansvar for dette, sier administrerende direktør i NorBygg, Kjell Hansen til iTromsø.

Opp til kommunen

Derfor er det ifølge ham kommunen som grunneierne må arrestere for at saker og ting har tatt så lang tid å få løst.

– Grunneierne må forholde seg til kommunen, og så vidt meg bekjent så er det en prosess på gang der, sier han.

Det er også opp til kommunen å få fastsatt pris for tomtene.

– Det er ikke opp til oss å forhandle om pris, og når utbyggingen starter vil kommunen kunne kreve betaling for sine kostnader, sier Hansen.

Hadde løsning på veiproblemene

Ifølge Hansen hadde NorBygg en god løsning på hvordan innkjøringsveien kunne plasseres, nemlig på en tomt ved siden av det omstridte området.

– Kommunen ønsket imidlertid ikke å legge veien der ettersom man mente at den kom for nært barnehagen, sier Hansen.

– Det er kommunen som har ballen nå, ikke vi, sier han videre.

– Tidligere har dere tilbudt bytte av tomter – kan ikke det være en løsning også i dag?

– Forslaget om makebytte ligger langt tilbake i tid. Det kom da vi trodde at vi skulle kunne kjøpe hele Solneset Syd, men prisen var for høy. Vi eier bare 27 prosent av tomtene – resten eier Sameiet Sandnes – så det å tilby makebytte er ikke aktuelt i dag, sier han.

- Håper på enighet

Leder Marianne Knapp ved kommunens eiendomskontor sier at partene er i forhandling om pris og at hun tror at det vil bli enighet om en løsning.

Knapp sier at innløsningssaken har vært oppe til drøfting i kommunen og at det er gitt et bud til grunneierne som ennå ikke er besvart, men det har vært og er dialog mellom partene.

– Hvilke beløp det er snakk om kan jeg ikke gå inn på. Det er en forhandlingssituasjon mellom oss og grunneierne, sier hun.

Til retten

Om det ikke blir oppnådd enighet vil saken trolig havne i skjønnsretten - som da vil slå fast verdien på tomtene. Det kreves imidlertid at begge parter er enige i at saken skal gå til skjønnsretten.

– Om vi er enige i at det er et legitimt innløsningskrav kan vi sende den over, og da vil vi overlate til dem å avgjøre hva tomtene er verdt, sier Knapp.

Kan ikke starte

At det blir enighet rundt innløsning av de to tomtene er avgjørende for at utbyggingsprosessen på Solneset kan komme videre.

Utbyggeren kan ikke gå videre med sine planer før det er kommet en løsning på plass.

– Utbygger kan ikke sette i gang utbyggingen før han har adgang til utbygningsområdet - og slik adgang får han først når tomtesaken er avgjort, sier Knapp.

NorBygg må betale

I utgangspunktet er det kommunen som har formelt ansvar overfor grunneierne med å ordne opp i saken. Imidertid er det utbyggeren - NorBygg - som må betale kommunen for de kostnadene man har hatt for å få tilgang til tomtene.

– Jeg er sikker på at kommunen får tilbake de pengene ettersom utbygger er avhengig av å få en formell utbyggingsavtale på plass før man kan starte. Før avtale om tilgang til tomtene foreligger, vil ingen utbygging finne sted, sier Knapp.