I saken om plassering av ny skytebane, blir politikernes evne og/eller vilje til å prioritere bomiljøet satt på prøve. Det er mitt klare inntrykk at få politikere har fokus på bomiljøet, og at beslutninger tas ut fra andre interesser.

For de aller fleste av oss er bomiljøet en av de viktigste faktorer for livskvalitet. Boligens karakter og beliggenhet er sentrale elementer. Nærhet til skole, butikk og transport er også viktig. Nærhet til annen virksomhet kan ha motsatt betydning. Å bo i nærheten av et fabrikkområde, hovedveg eller flyplass forverrer bomiljøet kraftig. Det samme gjelder en skytebane.

Når planer vedtas, tar en hensyn til dette. Noen områder reguleres til boligformål, andre til industri osv. I en god del tilfeller er det nødvendig å gjøre vedtak som ikke ivaretar bomiljøets interesser fullt ut. Til et utbyggingsområde må det for eksempel lages veg. Flyplass bør ligge der folk bor osv. Da må det gjøres avveininger mellom fordeler og ulemper.

I en del tilfeller er det imidlertid også mulig å prioritere slik at bomiljøet ikke påvirkes. Plassering av skytebane er et slikt eksempel. Skytebanen trenger ikke ligge i nærheten av bolighus og fotballbaner. Vi har mye ubebygd natur i vårt land.

I disse dager pågår kommunens planlegging av ny skytebane etter at de avviklet i Tromsdalen, nettopp av hensyn til nærmiljøet. Det merkelige i denne saker at kommunestyret har besluttet å utrede en plassering Kjoselvdalen i Tønsvika. Her er det ca 50 boliger i umiddelbar nærhet som vil bli mer plaget enn noen av de som fikk støyproblem i Tromsdalen. Det er også et svært mye brukt turområde, akkurat som i Tromsdalen. Dette er ikke en avveining mellom behov for skytebane på den ene side og bomiljøets interesser på den annen. I denne sak er det andre forhold som har vært bestemmende. Det kan virke som om Kjoselvdalen ble valgt fordi det ikke var mulig å oppnå nødvendig flertall for andre alternativer. Kjoselvdalen var heller ikke blant de tre alternativene som først ble valgt ut av de ca 20 stedene som ble vurdert opprinnelig. Ønsket om å få en beslutning veide mer enn hensynet til bomiljøet. Ønsket om å finne det mest anvendelige sted, ble ikke prioritert.

I planarbeidet som nå pågår for Kjoselvdal-alternativet, skal støy, forurensning mv konsekvensutredes. Det gjøres imidlertid ikke tilsvarende utredning for andre aktuelle steder. Politikeren får ikke grunnlag for å sammenligne støy, forurensning og andre problemstillinger, i de forskjellige alternativer.

Og enda verre; skytebanens påvirkning av bomiljøet samlet sett er ikke tenkt utredet i det hele tatt. Støy og forurensning er naturligvis en del av bomiljøet. Men det er også mange andre faktorer som spiller inn, for eksempel fremtidig utvikling av nye boliger som kan gi grunnlag for nye skoler, barnehager mv, verdipåvirkning på eksisterende boliger og tomteområder, beslagleggelse av turområder osv.

Jeg savner politikere og partier som i sine vurderinger tar utgangspunkt i boligmiljøet. Dette er det mest avgjørende for vår trivsel, og bør derfor også være det mest avgjørende for vurdering av for eksempel hvor en skytebane skal plasseres. Jeg etterlyser en boligpolitiker og et boligpolitisk parti!

På denne bakgrunn blir det interessant og se hvordan politikere prioriterer bomiljøet fremover i saken om skytebane. Denne sak er ikke unik. Politikernes holdninger og prioriteringer gjentas i sak etter sak, i valgperiode etter valgperiode.