Førstkommende tirsdag skal fylkesrådet behandle områdeplanen for Templarheimen. Frist for merknader er 20. april. Det skal etableres folkebad, klatrehall, turnhall og flerbrukshaller i området, og det legges opp til båndlegging for ny veitrasé med tilknytning til Tverrforbindelsen.

Innsigelsene

Fylkesråd for plan og miljø, Gerd H. Kristiansen som har signert saksfremlegget, mener planforslaget ikke godt nok viser hvordan berørte turveier/skiløyper skal kunne fungere i en anleggsperiode og reetableres. Hun er heller ikke fornøyd med hvordan sammenbindingen av Tromsømarka over Tverrforbindelsen skal kunne gjennomføres ved en eventuelt ny vei.

Fylkeskommunen fremmer innsigelser til følgende forhold:

• Det er ikke tilrettelagt for turvei/lysløype på vestsiden av idrettsanleggene (hallene) i plankartet og i bestemmelsene

• Den nordlige delen av planområdet er avsatt til grøntareal med turvei/lysløype som i dag forbinder den nordlige og den sørlige delen av Tromsømarka. Dette båndlegges for videre regulering for veitrasé. Dette vil ødelegge dagens turtrasé, og deler Tromsømarka i to

• Manglende varsling av utvidet planområde – fremtidig veitrasé med tilknytning til Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsens vei

• Høringsforslaget mangler en vurdering av hvor omfattende virkningene av anleggenes trafikk vil være på øvrig transportnett, og en vurdering av trafikale virkninger ved en alternativ plassering.

Uklar om trafikk

I de seks merknadene pekes det blant annet på at det må søkes dispensasjon fra Kulturdepartementet for anleggene for idrett og fysisk aktivitet på Templarheimen som har fått spillemidler og blir berørt av byggingen av Tromsøbadet. Det må også lages gode løsninger for bruk av Templarheimen skistadion og skiskytterstadion i anleggsperioden og etter at Tromsøbadet er etablert.

– Planen er uklar på hvordan trafikktiltakene vil virke inn på det overordnede trafikkmønsteret og fremkommeligheten for gående, syklende og busstrafikk. En plan som har til hensikt å etablere idrettsanlegg og badeanlegg, med brukere fra byen og hele regionen, vil påvirke hele transportsystemet, heter det i saksfremlegget.

Fylkesmannen i Troms har avslått søknaden fra Asplan Viak om igangsetting av grunnarbeider i forbindelse med Tromsøbadet. Det er søkt om dispensasjon fra plansituasjonen i forbindelse med forberedende arbeider for de deler av arbeidet som berører formålet «friområder».

LES MER: «Plassering av badelandet ødelegger skistadioen»

Fylkesmannen avslår

– Både miljø og samfunn kan bli berørt av tiltaket. Slik vi ser det vil et tiltak som dette kreve utarbeiding av reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning. Tiltaket kan ikke fremmes som dispensasjonssøknad, heter det i Fylkesmannens avslag.

Byrådsleder Kristin Røymo regner med reguleringsplanen vil være ferdig i juni, etter at merknadene og innsigelsene er behandlet.

– Arbeidene med merknader og innsigelser er allerede i gang. Vi jobber for å finne løsninger på dem sånn at arbeidet med Tromsøbadet ikke stopper opp, noe som vil være kostnadskrevende, sier Røymo.

Dersom kommunen velger å se bort fra Fylkesmannens dispensasjonssøknad, og Fylkesmannen i Troms påklager det, må et annet fylkesmannsembete behandle klagen.