Byrådsleder Øyvind Hilmarsen bestilte i april en intern gjennomgang av Flyktningtjenesten i Tromsø kommune.

Det i kjølvannet av at en tidligere ansatt fra enhetens ledersjikt tilsto grovt bedrageri. I denne saken er det snakk om et bedrageri av 4,5 millioner kroner.

Flere brudd

På tirsdagens pressekonferanse ble kommunens granskingsrapport fremlagt.

Her ble det blant annet pekt på flere forhold som går på brudd på reglene om offentlige anskaffelse.

Det vil blant annet si kjøp av tjenester hvor tilbudet ikke har blitt lagt ut på anbud.

56 millioner over ti punkter

I rapporten er det sett på anskaffelser med en årlig sum per leverandør på kr 500.000 kroner eller mer i perioden 2009 til april 2015.

Granskerne stiller spørsmål ved innkjøp for mer enn 56 millioner kroner.

I granskingsrapporten listes det opp ti punkter:

1. Tromsprodukt AS:  I perioden 2009 til april 2015 er det utbetalt totalt 33,5 millioner kroner. Bare i 2014 er det kjøpt tjenester for 10,62 millioner kroner. Så langt i 2015 er det kjøpt for 1,74 millioner kroner. Anskaffelsene dreier seg hovedsakelig om tilskudd til språkpraksisplasser, tilskudd Carpe Lingua (prosjekt), tilskudd Globus og tilskudd arbeidslivskurs.Tromsø kommune har ikke rammeavtale med selskapet og det er ikke kjørt anbudskonkurranser.

2. Kommunikatoren AS: I perioden 2013-2015 er det utbetalt totalt 8,76 millioner kroner. Så langt i 2015 er det utbetalt 3,15 millioner kroner. Anskaffelsene dreier seg om ulike kurs for deltakere i introduksjonsprogrammet. Tromsø kommune har ikke rammeavtale med selskapet og det er ikke gjennomført anbudskonkurranser.

SE MER: - Det er oppdaget 22 fiktive flyktninger

3. Noricom Nord AS: I perioden 2009-2015 er det utbetalt totalt 6,8 millioner kroner. Anskaffelsene handler om kjøp av tolketjenester. Styreleder i Kommunikatoren AS har bestilt tolketjenester på enhetens bestillernummer, slik at fakturaen har gått direkte til kommunen. Også internt i kommunen er det gjort mange bestillinger på enhetens bestillernummer av andre enn enheten. Enheten er belastet for utgiftene, de mottar fakturaene og attesterer og anviser de i sin helhet. Dette er brudd på kommunens rutiner for bestilling av varer og tjenester.

4. Røde kors: I perioden 2009-2015 er det utbetalt totalt 3,5 millioner kroner. Anskaffelsene handler om tilskudd i forbindelse med samarbeidsavtale mellom enheten og selskapet. Tromsø kommune har ikke rammeavtale med selskapet. Slike innkjøp skal konkurranseutsettes.

5. Globus (Tromsprodukt): I 2009 er det utbetalt kr 780 000 kroner til Globus, kafedrift. Det foreligger en avtale datert 21.11.2008 mellom enheten og Globus der enhetsleder har inngått en økonomisk forpliktelse for kommunen.

6. Bertel O. Steen vare-last buss AS: I 2014 har enheten anskaffet en bil til avdelingen for enslige mindreårige til en verdi av 556.000 kroner. Dette er et kjøp utenfor avtale.

7. Språksenteret DA: I perioden 2009-2015 er det utbetalt totalt 2,15 millioner kroner. Anskaffelsene handler om kjøp av tolketjenester. Den årlige verdien overstiger ikke kr 500 000 kroner. Tromsø kommune har rammeavtale med selskapet. Men i likhet med anskaffelsene fra Noricom Nord AS, har også her ansatte ved Kommunikatoren AS bestilt tolketjenester på vegne av Flyktningetjenesten (enhetens bestillernummer).

8.FFKF (Faglig Forum for Kommunalt Flyktningarbeid): Kjøpene fra FFKF er ikke store, men det stilles spørsmål ved at leder for FFKF er avdelingsleder ved Intro (Flyktningtjenesten). Avdelingsleder har anvisningsfullmakt ved Flyktningtjenesten, og har selv anvist to (små) fakturaer til leverandøren.

9. Combi Tours: Kjøp av reise til Riga utenfor avtale.

10. Rekruttering: I perioden 2009 til mars 2015 er det brukt totalt kroner 432 614,8 på rekruttering. Av dette er kr 46 000,- brukt på annonsering via kommunens avtale med Frantz. Resterende er i stor grad brukt på konsulenter som tester personlighet og teamrolleegenskaper til jobbsøkere. Det er blant annet kjøpt fra selskapet Nummernitten AS (Kvaløysletta) og Bjørn Erik Olsen (Tromsø), selskaper Tromsø kommune ikke har avtale med.

11. Bruk av manuell rekvisisjon: I rutinen står det at kun de enheter i kommunen som har klientregnskap kan bruke manuell rekvisisjon til innkjøp av varer og tjenester. I 2011 ble innkjøpsavdelingen igjen klar over at noen fortsatt brukte manuelle rekvisisjoner. Dette hadde sammenheng med et svindelforsøk ved Elkjøp, der det ble avdekket at noen hadde brutt seg inn i en bil tilhørende boligkontoret eller flyktningetjenesten, og stjålet en hel rekvisisjonsblokk. Forholdet ble anmeldt og regnskapsavdelingen krevde at det som var igjen av rekvisisjonsblokker ble samlet inn og destruert. Etter dette bruker fortsatt Flyktningtjenesten manuelle rekvisisjoner for innkjøp.

Ifølge bilag hentet ut fra Agresso er det brukt manuell rekvisisjon for kjøp til antatt fellesanskaffelse til bofellesskapet Harmoni, og ikke til den enkelte klient. Kjøpene som er undersøkt er innkjøp av mikrobølgeovn, en 3+2-seter sofagruppe og en vaskemaskin. Det antas at disse kjøpene ikke er kjøp til en klient.

Intern granskning

Det er en intern revisjonsgruppe som har gått Flyktningtjenesten i sømmene. I tillegg er KomRev i gang med en pågående forvaltningsrevisjon av Flyktningtjenesten.

På dagens pressekonferanse presenterte byråd for utdanning Anna Amadal Fyhn flere tiltak som kommunen nå skal gjennomføre for å rette opp i situasjonen.

Det ble bestemt at Flyktningtjenesten i Tromsø skulle granskes etter at en tidligere ansatt innrømte å ha svindlet Flyktningtjenesten for 4,5 millioner.