Tilsynet ble gjennomført i sommer etter at Miljødirektoratet tok initiativ til en landsomfattende tilsynsaksjon med kommunene som miljøvernmyndighet for lokal luftkvalitet.

Bakgrunnen er at EFTAs overvåkingsorgan ESA opprettet sak mot Norge i 2011 fordi flere byer brøt med EUs krav til lokal luftkvalitet.

For dårlig kunnskap

Tema for tilsynsaksjonen var kommunens kjennskap til luftforurensningssituasjonen, tiltak som settes inn for å forbedre situasjonen og informasjon og varsling.

Nå foreligger Fylkesmannens rapport fra tilsynet.

Under tilsynet ble det avdekket tre avvik når det gjelder kommunens plikter etter forurensningsforskriftens kapittel 7, Lokal luftkvalitet.

• Tromsø har ikke tilfredsstillende kunnskap om ulike kilder/aktiviteter som kan bidra til å forverre luftkvaliteten i kommunen

• Tromsø kommune har ikke hatt tilfredsstillende oppfølging av anleggseier (Statens vegvesen) som er tillagt ansvar for måling og rapportering ved to målestasjoner i Tromsø

• Tromsø kommune gir ikke tilfredsstillende informasjon til publikum ved høy luftforurensning

Trodde det fungerte

I rapporten går det fram at avvikene bygger på observasjoner om at kommunen ikke har pålagt anleggseiere å kartlegge eller gi opplysninger om sitt bidrag til luftforurensninger. Det vises også til at det har vært dårlig kontinuitet i luftkvalitetsmålingene for flere år, og det ble hevdet fra kommunens side at handlingsplanen for lokal luftkvalitet fra 2004 er moden for revisjon.

Kommunen kunne ikke fremlegge avtale mellom kommunen og Statens vegvesen om drift av målestasjoner og rapportering av måledata til Nasjonalt referanselaboratorium.

– Det ble sagt at kommunen ikke har fulgt opp veivesenet godt nok, og at man fra kommunens side nok har stolt for mye på at ting fungerte, heter det i rapporten.

For dårlige rutiner

Tilsynet resulterte også i tre merknader.

• Tromsø kommune har ikke tilfredsstillende rutiner for varsling av publikum ved høy eller forventet høy luftforurensning, eller for håndtering av henvendelser fra publikum.

• Tromsø kommune har ikke i senere tid gjennomført en risikovurdering som omfatter lokal luftkvalitet, og således heller ikke utarbeidet en oppdatert handlingsplan for feltet.

• Tromsø kommune har ikke et oppdatert delegasjonsreglement.

Nå har Fylkesmannen i Troms sendt rapporten etter tilsynet til kommunen. Her gis kommunen frist til 21. november 2016 med tilbakemelding på hvordan avvikene som fremkommer i rapporten er lukket, eller planlagt lukket.