Minst tolv drept i nye luftangrep mot Aleppo

foto