Det fødes omtrent 200 barn før svangerskapsuke 28 i Norge. Disse kalles ekstremt premature barn og har økt risiko for død rundt og etter fødsel.

For noen få år siden var det bare et mindretall av ekstremt premature barn som overlevde, men i dag er overlevelsesprosenten på 83 prosent.

– Det har skjedd en betydelig utvikling, også de siste årene, sier seksjonsleder Arild Erland Rønnestad ved nyfødtintensiv avdeling ved Oslo universitetssykehus. Han er også leder for Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister.

Ifølge ham er de norske tallene blant de beste i verden. Han mener det er faktorer bak de gode tallene.

– De siste ti årene har fagmiljøene fått aksept for en proaktiv holdning til behandling av ekstremt premature, og vi jobber kontinuerlig med å optimalisere kvaliteten i hele behandlingskjeden. Vi har også blitt mer bevisste og aktive i bruken av medikamenter som kan bedre utfallet. I tillegg har vi fått bedre medisinskteknisk utstyr som er mer sensitivt og skånsomt enn det vi tidligere disponerte, sier Rønnestad.