Onsdag skal kommunestyret vedta nye grenser for skolekretsene på Nord-Tromsøya. I forslaget til innstilling legges det opp til at barna i området Gimle til Isrenna skal overføres fra Borgtun skole til Stakkevollan.

Dette fordi skolen på Borgtun er blitt for trang – og at det planlegges ytterligere boligbygging i området som vil øke elevtallet ytterligere.

70 elever

Skolen på Stakkevollan har på sin side ledig kapasitet, og der beregnes dessuten elevtallet gå ned på sikt på grunn av fraflytting fra nærområdet.

Dersom kretsgrensene endres vil cirka 70 barn flyttes over.

Dette gjelder fra skoleåret 2016/2017. For årets skolestart gjelder det kun førsteklassen, og der er det fem familier som sannsynligvis må til Stakkevollan i stedet for Borgtun.

Ifølge innstillingen vil det for de fleste av de aktuelle barna bety en kortere skolevei enn det de har i dag. Spesielt dersom det etableres en gangsti fra Hansine Hansens vei til Nordøyaveien.

Sparer på skoleskyss

Det vil dessuten bli billigere for kommunen å sende ungene til Stakkevollan istedenfor til Borgtun. På grunn av farlig skolevei på grunn av tett trafikk brukes det årlig cirka 400.000 kroner på skoleskyss.

foto
HAR PLASS: Stakkevollan skole kan ta imot flere elever. Foto: Lars ?ke Andersen