Likestillings- og diskrimineringsombudet har klaget Tromsø fengsel inn for diskriminering

foto