– Staten har en enorm innkjøpsmakt og sysselsetter tusenvis av mennesker gjennom tjenestene de kjøper og byggeprosjektene de setter i gang. Det innebærer et stort ansvar. At det er så dårlig kontroll med vilkårene til disse arbeidstakerne, er rett og slett nedslående, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen har undersøkt hvordan 20 statlige virksomheter følger opp regelverket.

De fleste virksomhetene manglet rutiner for internkontroll som skal sikre at kravene i anskaffelsesregelverket om lønns- og arbeidsvilkår blir etterlevd.

Følger ikke opp at kravene etterleves

I kun fem av de 49 utvalgte anskaffelsene ble det kontrollert om leverandørens ansatte hadde lønns- og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtaler.

Blant de 20 statlige virksomhetene Riksrevisjonen har undersøkt er blant annet Statens lånekasse for utdanning, Statens vegvesen, Statistisk sentralbyrå, Tolletaten, Universitetet i Tromsø og Meteorologisk institutt

– De fleste virksomhetene vi har undersøkt, stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår i kontraktene, men så svikter det i neste ledd – de følger ikke opp at kravene etterleves. De vet for lite om hva slags forhold de ansatte hos leverandørene jobber under. Er det å ta en ledende rolle i kampen mot sosial dumping? Svaret gir seg selv. Her må det ryddes opp, sier Schjøtt-Pedersen.

Ikke tydelig nok informasjon

– Useriøse leverandører kan svekke konkurranseevnen til de seriøse leverandørene og presse dem ut av markedet. Her hviler det et særlig ansvar på en statlig sektor som kjøper varer og tjenester for rundt 300 milliarder kroner i året. Det er på tide at de tar dette ansvaret, avslutter riksrevisoren.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for at de statlige virksomhetene forstår regelverket som skal hindre sosial dumping. Undersøkelsen konkluderer med at departementet ikke har gitt tydelig nok informasjon om hva kontrollen av lønns- og arbeidsvilkår faktisk innebærer.

– Det er ikke akseptabelt at kravene til lønns- og arbeidsvilkår i innkjøpskontraktene ikke blir fulgt opp i tilstrekkelig grad av statlige virksomheter. Jeg deler Riksrevisjonens syn. Staten har et særlig ansvar for å sikre ryddige forhold i norsk arbeidsliv. Det er nettopp derfor vi har varslet at vi skal rydde opp, og dette arbeidet er godt i gang, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.