1. Kollektivfelt i Tromsdalen

Bygge cirka 300 meter kollektivfelt langs Bruvegen, og gi bussen bedre framkommelighet på den eksisterende vegen og i krysset ved bruhodet.

2. Kollektivfelt mellom Blåselvegen og Blåmannsvegen

Bygge 1,7 kilometer kollektivfelt nordover for å gi bussen bedre framkommelighet mot sentrum.

3. Kollektivfelt mellom Storelva og Blåselvegen

Bygge 1,5 kilometer kollektivfelt nordover for å gi bussen bedre framkommelighet mot sentrum.

4. Innfartsparkering på Skjelnan

Bygge innfartsparkering på snuplassen på Skjelnan for å tilby overgang fra bil til bybuss.

5. Bedre veg og kryss i Klokkargårdsbakken

Forbedre og utvide vegen, som i dag er smal, svingete og spesieltutfordrende for bussen på vinterføre. Krysset ved Hansine Hansens veg skal også oppgraderes.

6. Kollektivfelt og bedre kryss i Sykehusvegen

Bygge 650 meter toveis kollektivfelt, utvide vegen og forbedre kryss for å gi bussen bedre framkommelighet.

7. Innfartsparkering på Kvaløysletta

Bygge innfartsparkering ved bruhodet for å tilby overgang fra bil til bybuss.

8. Ny bussterminal i Giæverbukta

Bygge om bussterminalen, slik at den får større kapasitet og gir både buss og passasjerer enklere adkomst.

9. Bedre framkommelighet for busser langs Strandvegen

Utvide veien og bygge kantstopp og fortau på begge sider av veien mellom Sydspissen og Bjørnøygata.

10. Ny sentrumsterminal og bedrem forhold for gående og syklende i sentrum

Bygge ny bussterminal og bedre holdeplasser i sentrum. Når flere bygater samtidig får fortau og sykkelfelt blir det enklere å komme seg til de nye busstoppene.

11. Kollektivfelt mellom Sjølund og Langnesbakken

Bygge cirka 300 meter langt kollektivfelt i nordgående retning langs Kvaløyvegen. Vegen blir samtidig bredere, og får sykkelveg, fortau og støyskjermer.

12. Ny bru over Tromsdalselva

Koble busstraseen mellom Evjenvegen og Tromsdalen sammen. Samtidig skal veien utbedres på begge sider av Tromsdalselva.

13. Innfartsparkering på Berg

Bygge innfartsparkering på snuplassen på Berg for å tilby overgang fra bil til bybuss.

14. Kollektivknutepunkt i Kroken

Forbedre vegene, fortauene og holdeplassene mellom Krokensenteret og Kroken skole for å gjøre busstrafikken effektiv og gi passasjerene bedre adkomst.

15. Bussveg mellom Hamna og Langnes

Bygge adskilt bussveg mellom Hamna og Langnes.

16. Bedre framkommelighet for bussen langs Heilovegen

Utvide veien og jevne ut stigningen i Heilovegen for å gi bussen bedre framkommelighet.

17. Sykkelveg med fortau langs Dramsvegen

Skille gående og syklende, som får hver sin dedikerte del av vegen. Dette gjør det enklere og tryggere å gå eller sykle.

18. Parker og lekeplasser, benker og kunst

Gjøre Tromsø sentrum til en mer attraktiv plass for alle ved å oppgradere til sammen 63 ulike steder.

19. Sykkelveg med fortau langs Strandvegen

Skille gående og syklende, som får hver sin dedikerte del av vegen. Dette gjør det enklere og tryggere å gå eller sykle.

20. Sykkelveg med fortau rundt Nordspissen

Skille gående og syklende, som får hver sin dedikerte del av vegen. Dette gjør det enklere og tryggere å gå eller sykle.

21. Sykkelveg med fortau langs Ringvegen

Skille gående og syklende, som får hver sin dedikerte del av vegen. Dette gjør det enklere og tryggere å gå eller sykle.

22. Sykkelfelt med fortau i Hamna

Skille gående og syklende, som får hver sin dedikerte del av vegen. Dette gjør det enklere og tryggere å gå eller sykle.

23. Sykkelveg med fortau langs Kvaløyvegen

Skille gående og syklende fra Langnesbakken til krysset med Mellomvegen på Sydspissen. Her får syklister og fotgjengere hver sin dedikerte del av vegen. Dette gjør det enklere og tryggere å gå eller sykle.

24. Sykkelveg med fortau i Tromsdalen

Skille gående og syklende, som får hver sin dedikerte del av vegen. Dette gjør det enklere og tryggere å gå eller sykle.

25. Sykkelveg med fortau langs Evjenvegen mellom Tromsdalselva og Tomasjordvegen

Skille gående og syklende fra bruhodet i Tromsdalen til Evjenvegen og videre til Tomasjordvegen. Dette gjør det enklere og tryggere å gå eller sykle.

26. Sykkeltrase over Tromsøya mellom sentrum og Langnes

Skille gående og syklende, som får hver sin dedikerte del av vegen. Dette gjør det enklere og tryggere å gå eller sykle.

27. Sykkelveg med fortau mellom Skjelnan og Kroken

Skille gående og syklende langs fylkesveg 53. Dette gjør det enklere og tryggere å gå eller sykle.

28. Sykkelveg med fortau langs Hansine Hansens veg

Skille gående og syklende, som får hver sin dedikerte del av vegen. Dette gjør det enklere og tryggere å gå eller sykle.

29. Sykkelveg med fortau fra Tromsdalen til Solligården

Skille gående og syklende, som får hver sin dedikerte del av vegen. Dette gjør det enklere og tryggere å gå eller sykle.

30. Sykkelveg med fortau langs Erling Kjeldsens veg

Skille gående og syklende, som får hver sin dedikerte del av vegen. Dette gjør det enklere og tryggere å gå eller sykle.

31. Ny tunnel og hovedveg til flyplassen

Bygge en ny tunnell gjennom øya og ny veg til flyplassen. Det gir en rask og effektiv forbindelse mellom flyplassen og havna i Breivika. Da blir dagens ”tverrforbindelse” mer attraktiv for gående og syklende, og bussen vil få langt bedre framkommelighet.

32 Kollektiv-, sykkel- og gangetiltak i Langnesområdet

Bygge egne kollektivfelt for buss mellom Workinn og ”tverrforbindelsen”. Samtidig skal fotgjengere og syklister få sykkelveg med fortau mellom Workinn og den nye rundkjøringa ved postterminalen og fra den nye rundkjøring mot internvegen. Det etableres også gang- og sykkelbru over ”tverrforbindelsen”, og egen sykkelveg med fortau fra Giæverbukta til Langnesbakken.

33. Nytt kryss nederst i ”tverrforbindelsen”

Koble sammen den nye internvegen på Langnes med Erling Kjeldsens veg, eller ”tverrforbindelsen”. Krysset får også en ny arm sørover. Dette gir bedre trafikkflyt i et område som ofte har lange køer i dag.

34. Bedre veg mellom Gimle og Håndverkervegen

Bedre Stakkevollvegen på strekningen fra Gimle til krysset med Håndverkervegen, med sykkelveg med fortau, og gi bussen bedre framkommelighet. Samtidig flytter vi fylkesvegen mot sjøen på strekningen mellom Gimlevegen og Nordøyavegen. Dette gir bedre løsninger for næringstrafikken.

35. Ny bru til Kvaløya

Bygge ny bru fra Langnes til Selnes. Det gir bedre framkommelighet og kortere reisetid for gående, syklende, kollektiv og næringstrafikken. Samtidig får nødetatene bedre beredskap.

36. Miljø- og trafikksikkerhetstiltak i nedre Tromsdalen

Med en rekke ulike tiltak forbedre trafikksikkerheten for gående og syklende og beboere i området. Samtidig blir bomiljøet bedre med støy- og støvreduksjon.

37. Redusere flaskehalser for bussen

Fjerne ulike hindringer som forsinker bussen i dagens bytrafikk.

38. Holdeplasser langs metrolinjen

Bygge og forbedre holdeplasser på strekningen mellom Langnes og Sydspissen, og fra sentrum til Breivika.

39. Bedre holdeplasser

Forbedre holdeplasser i hele byområdet.

40. Fortau

Bygge en rekke nye fortau på ulike steder i Tromsø for å gi fotgjengere bedre trafikksikkerhet, særlig i de eldste bo-områdene i byen.

41. Trafikksikker skoleveg

Sørge for trafikksikre skoleveger, med blant annet fortau, belysning, fotgjengeroverganger og i noen tilfeller hjertesoner.

42. Varmekabler i fortau i sentrum

Legge ned varmekabler i alle fortauene i sentrum, slik at fotgjengere kan gå tørt og sikkert i sentrum hele året.

43. Økt driftstilskudd til kollektivtrafikk

Øke tilskuddet til bybussen, for å få flere avganger og nye rabattordninger.

44. Ladestasjoner for elbusser

Bygge ladestasjoner for elbusser.

45. Gangtilgjengelighet holdeplasser

Gjøre det lettere for fotgjengere å komme seg til bussholdeplasser, blant annet på nye snarveger.