Mens varaordførerens selskap blør penger etter Airbnb-kollaps, kommer flere vanskeligstilte nå inn på boligmarkedet

foto