I forbindelse med en relokalisering av anlegget, har representanter fra skyttermiljøene og kommunen hatt en rekke møter. Nå er referatene fra disse offentliggjort – etter at motstanderne mot aktivitetene i dalen har begjært innsyn.

Store forurensninger

De samme motstanderne stiller spørsmål om hvem som skal rense opp i grunnen etter 60 år med skyting.

Blant annet er det snakk om store ansamlinger av tunge metaller både fra rifle- og hagleskyting. I sistnevnte tilfelle utgjør også leirduer en betydelig forurensningsdel.

Kostnadsoppsett

Leder i Tromsø Jeger- og Fiskeforening (TJFF), Per-Ivar Gamst, ønsker ikke å spekulere i hvem som skal ta regningen.

Det er et spørsmål som skal drøftes i de pågående forhandlingene mellom skyttermiljøene og kommunen.

Kommunalt ansvar

Så sent som i januar ble det laget en skisse på seks punkt.

Denne tok for seg kostnadene når skytterne skal flytte – både på eksisterende og et nytt anlegg. Her er pensjonert sorenskriver og tingrettsdommer Sverre Martens sentral på vegne av TJFF.

Over 20 år

Wiggo Gamst, en annen TJFF-veteran, har deltatt i relokaliseringsprosessen i mer enn 20 år. Han sier følgende om kostnadsspørsmålet:

– I årenes løp har vi aldri gått i detalj om hvem som skal betale hva. Men jeg har hele tiden hatt forståelse av og tolket situasjonen dit hen at kommunen skal ta alle kostnader flytteprosessen innebærer.

Mange kostnader

– Videre er det klart at et nytt anlegg betyr store utgifter for oss. De lokalitetene vi har i Tromsdalen, tilfredsstiller på ingen måte dagens krav til anlegg. Det innebærer at også vi blir berørt økonomisk ved en flytting, sier Wiggo Gamst.

Prosjektgruppe

I den forbindelse er partene enige om at det skal etableres en prosjektgruppe som særlig skal ha fokus på de økonomiske og juridiske konsekvensene ved flyttingen.

Miljørådgiver i kommunen, Wim Weber, har så langt ikke hørt noe om hvem som har ansvaret for opprydding i dalen:

Ting må gjøres

– Det er uten tvil ting som må gjøres. Men jeg formoder at forurensningen ikke ligger dypt, men er konsentrert i blant annet voller som er bygd for å fange opp det farlige avfallet. I beste fall behøver ikke en slik prosess å koste så mye, mener Weber.

Politisk rådgiver for byrådsleder og byråd for finans, Peter Reinholdtsen, minner om at det er et nedfelt prinsipp i slike saker at forurenser betaler.

Ikke konkludert

– Her vil jeg presiserer at vi ikke har konkludert og at forurensningsspørsmålet er ett av mange som skal diskuteres fremover. Blant flere ting, skal det også utarbeides et kostnadsoverslag, sier Reinholdtsen.

Hos miljøvernavdelingen hos fylkesmannen bekrefter Bjørn Arne Karlsen at det er forurenserne som står ansvarlig får å rydde opp i et problem.

Må på banen

– Når det er sagt, spørs det om skytterne har økonomi til en slik prosess. Hvis ikke, er det grunneier som må på banen.

– Her vil imidlertid den videre bruken spille inn i hva som må gjøres – hvor omfattende opprenskningen må være, sier Karlsen.

foto
forurenser: Politisk rådgiver, Peter Reinholdtsen, mener i utgangspunktet at forurenser må betale. Foto: Jon Terje Eiterå
foto
forslag: Sverre Martens i TJFF har satt opp en skisse med forslag om hvem som skal betale hva ved en flytting av skyteanleggene. Foto: Privat
foto
Foto: Tor Farstad, Tor Farstad
foto
Foto: Ronald Johansen