Tirsdag 6. oktober la byrådet fram sitt forslag til budsjett for 2016, samt økonomiplan for 2016-2019 i Rådhuset.

Det var byråd for finans, Jonas Stein, som presenterte budsjettet, som han håper vil overleve møtet med det påtroppende byrådet fra venstresiden.

- Det er et ansvarlig budsjett der vi har unngått å blåse opp driften, men der vi gjennomfører nødvendige og strategiske investeringer, spesielt inennfor helse- og omsrogssektoren, sier Stein.

Økt gjeld

Det totale driftsbudsjettet for kommunen er på 3,66 milliarder kroner. Det er en økning med cirka 160 millioner sammenliknet med i fjor - hovedsaklig økte lønns- og pensjonskostnader.

I byrådets budsjett legges det opp til en innsparing på 32 millioner mot fjorårets budsjett.

I løpet av perioden fram til 2019 vil den kommunale gjelden øke til 4,6 milliarder kroner. Det er 730 millioner kroner mer enn i dag. Allikevel vil kommunen gjennomføre investeringer på til sammen fire milliarder kroner.

- Vi får dekket en svært stor del av de kommunale investeringene via eksempelvis momskommpensasjon, tilskudd fra staten og tippemidler, sier Stein.

De øvrige byrådene presenterte budsjettplanene for sine avdelinger.

Noen punkter fra budsjettforslaget er:

* Helse & Omsorg:

- Behovene i helse- og omsorgssektoren er veldig store og for at vi skal kunne gi nødvendige tjenester til både unge og gamle pleietrengenede må vi gjøre disse investeringene, sier byråd Kristoffer Kanestrøm.

785 millioner investeres i Otium, 205 investeres i et helsehus i Breivika, 240 millioner investeres i sosialboliger og totalt 230 millioner investeres i boenheter for rus-, psykitatri-, og utviklingshemmede.

- Drift: Øker budsjettet med 38,8 millioner kroner.

- Økt satsing på rus og psykiatri.

- Vil spare inn penger på flere heltidsstillinger, redusere sykefraværet og gjøre investeringer for bedre flyt i helse og omsorg.

- Investeringer: Totalt 1,4 milliard.

* Utdanning:

- Ingen store sprell i dette budsjettet, sier byråd Anna Amdal Fyhn.

- Skal starte et prosjekt for å etablere et tverrfaglig tilbud til barn og unge som sliter.

- Etter- og videreutdanning, satser på kompetanseheving i skolen. Viderefører 4,2 millioner kroner til det per år.

- Vil se om økt lærertetthet virker på småtrinnene, og har satt av 12 årsverk som brukes på barnetrinnet for å styrke tettheten. Dette er et forskningsprosjekt som gjennomføres i samarbeid med universitetet.

- Det er full barnehagedekning i Tromsø. Det satses på kompetanseheving i barnehage.

- Ingen reduksjoner i budsjettet.