Varsler innsigelse til Arctic Center-plan

Sametinget varsler innsigelse dersom det ikke blir tatt hensyn til innspillene de har til den pågående planprosessen for Arctic center.
pluss

Rådhuset: – Sametingets plikt til å delta i planleggingen innebærer en rett etter loven til å kunne reise innsigelse til arealplaner og å bringe regionale planer inn for departementet dersom saker av vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse ikke er tilstrekkelig ivaretatt.