Reindriften frykter for alpinplaner på Kvaløya

Kvaløya reinbeitedistrikt mener det må lages ny konsekvensutredning for alpinplanene i Håkøybotn.
Eksklusiv

Reinbeitedistriktet viser i sine merknader til reguleringsplanen for Finnheia alpinlandsby at avtalen om kompensasjon for tap som reindriften lider i forbindelse med prosjektet ble underskrevet før prosjektet ble utvidet.