Det betyr at det ikke lenger bare er trenere i den organiserte idretten som har krav om å fremvise en politiattest uten merknader:

I fremtiden vil for eksempel også personer på private rideskoler eller tennisskoler måtte gjøre dette, dersom de jobber med organisert trening av barn og unge.

– Vi vet at voksne får en spesiell rolle eller posisjon overfor barn i idretten, som gjør at de enkelt kan utnytte dem. Da er det så viktig at vi forebygger det, slik at barna er trygge, sier Ropstad.

Regjeringen går nå inn for å endre eksisterende lover slik at innhenting av politiattester for personer med ansvar for barn går fra å være en mulighet til å bli en plikt.

Det skjer etter at VG de siste månedene har skrevet om seksuelle overgrep i norsk idrett. I forrige uke ble det avslørt hvordan flere personer jobber opp mot barn og unge i det private, etter å ha blitt dømt for overgrep i idretten.

En av dem eier et lekeland, samt et treningssenter der mindreårige har tilgang.

Ropstad varsler nå ytterligere innstramninger i politiattesten. Disse endringene må imidlertid ut på høring først.

– Vi ser at det er behov for å gjøre mer, og vil følge opp mange av innspillene i den høringsrunden som allerede har funnet sted. VG har også avdekket hull i lovverket som gjør at vi ser at vi må ta grep, sier statsråden.

Blant det som skal utredes i en ny høring, er hvorvidt det skal være krav til å fremvise politiattest i flere private bedrifter der man er i kontakt med barn.

– Vi snakker blant annet om ansatte i lekeland, de som driver barnepass på treningssentre eller i butikker, bedrifter som formidler barnevakt og folk som jobber i idrettsanlegg, sier Ropstad.

En trener som leies inn til privattimer for barn må fremdeles ikke fremvise politiattest. VG har denne vinteren dokumentert at flere overgrepsdømte fortsetter som privattrenere etter at de er blitt dømt. Hvorvidt disse personene også skal måtte fremvise attest, skal utredes i høringsrunden

– Hva med tilfellet der eieren av bedriften er personen som har begått overgrep?

– Jeg tenker at det er en problemstilling som vi kan se nærmere på i arbeidet fremover. Det er krevende avveininger, men det er absolutt et moment som det er viktig å se på.

– Du har ingen tanker rundt hva du mener per nå?

– Det er viktig å ta grep som gjør at vi kan forsikre oss om at barn og unge er trygge når de driver med idrett og andre fritidsaktiviteter. Dette er derfor en relevant problemstilling. Men jeg vil jo anta at det vil være eieren som ber om dokumentasjon i form av en attest, så hvordan det praktisk skal gjøres er noe vi må se på, sier Ropstad.

Regjeringen vil gå videre med forslagene som har vært på høring, og innføre plikt om innhenting av politiattest for blant annet ansatte på familievernkontorer, i barneombudet og folk som jobber på skoler som omfattes av friskoleloven.

VG har kunnet dokumentere at det er over 200 ofre i overgrepssaker i idretten der det er felt dom siden 2005. Se alle sakene her: