Tobias Svendsen i HamKam: – Det var helt perfekt å komme hit

Tobias Svendsen i HamKam Tobias Svendsen i HamKam Foto: HamKam