Styremedlem i hockey-forbundet gikk på dagen

foto