Valg 2019:

Dette har Miljøpartiet Dei Grøne gjort for Tromsø!

Fokus på miljø: Artikkelforfatterne peker på flere konkrete saker som Barbara Vögele og MDG har fått gjennomslag for i Tromsø. Her er hun avbildet sammen med med Miljøpartiet De Grønnes Arild Hermstad.   Foto: Trond Karlstrøm

Meninger

Sjefredaktør i iTromsø Stig Jakobsen hevdar at det er vanskeleg å visa til noko konkret Miljøpartiet Dei Grøne har tilført Tromsø dei siste åra, og han kan ikkje hugsa ein einaste sak som Barbara Vögele har fronta og fått gjennomslag for her i byen.


Kommentaren:

Hva har MDG og Sp gjort for tromsøfolk, som gir dem slik enorm uttelling på meningsmålingene?

Hvis man skal analysere de siste sjokkendringene i lokalpolitikken, blir spørsmålet hvor mye av det som skyldes nasjonale trender i tiden og hvor mye som kan tilskrives forhold i Tromsø? Svaret er en smule delt.


Ein kan undra seg over at ein sjefredaktør er så dårleg informert om kva som skjer i lokalpolitikken som Jakobsen gjer til kjenne her. Han burde ha fått med seg at Dei Grøne også i Tromsø er ei kompromisslaus stemme i ei rekke debattar.

For det fyrste blei det nasjonal merksemd om oppdrettspolitikk i Tromsø like før jul, då Barbara Vögele og MDG fekk med seg fleirtalet i kommunestyret på at Tromsø berre skulle tillata nye og forlenga konsesjonar i oppdrettsnæringa til anlegg som har lukka teknologi. iTromsø har skrive mykje om vedtaket og Arbeiderpartiet si vingling i etterkant av vedtaket i kommunestyret.


Valgkronikk:

Valget 2019 – et valg for fremtiden?

Barbara Vögele (MDG) skriver om fellesskapets rolle i å skape godt klima.


Vedtaket om at framtidig oppdrettsvekst i lukka anlegg var eitt av dei 45 forslaga Miljøpartiet Dei Grøne stilte til «Klima- miljø og energiplanen» i kommunestyret i november. MDG fekk fleirtal i kommunestyret for 28 av forslaga til ein plan som var svært mangelfull då han blei lagt fram for kommunestyret.

Det var for eksempel Miljøpartiet Dei Grøne som foreslo og fekk fleirtal for at Tromsø kommune no har forplikta seg til 85 prosent reduksjon i klimagassutslepp innan 2030. Det var dessutan MDG som fikk gjennomslag for at alle tiltakspunkt er formulert med «Tromsø kommune skal…» i staden for uforpliktande formuleringar som «øke fokus», «intensivere» og «vurdere».

Det blir for omfattande å gå gjennom alt det andre MDG fekk gjennomslag for i planen. Men det er likevel ingen tvil om at Tromsø kommune står fram som ein langt meir ansvarleg og framtidsretta kommune enn om Miljøpartiet Dei Grøne sine forslag ikkje hadde fått gjennomslag.


Skråblikk på kommune- og fylkestingvalget

Hvem i alle dager skal jeg stemme på?

Egon Holstad gir deg en saklig og god gjennomgang av de 10 partiene som forventes å kunne havne i det kommende kommunestyret.


Miljøpartiet Dei Grøne har hatt to kommunestyrerepresentantar i Tromsø dei siste fire åra. Likevel er det grunn til å trekka fram at dei har vore synlege på viktige politiske område. Terje Traavik har vore leiar av Tromsø kommune sitt jernbaneutval, og han har gjort ein svært viktig jobb for å synleggjera at jernbane til Tromsø er av uvurderleg verdi i nord. Aldri har me vore nærare ein jernbane til Tromsø!

Barbara Vögele har på si side leia kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette er ikkje ein styreposisjon som gjev mykje mediedekning. Likevel har Vögele vore ei kompromisslaus stemme i kommunestyret for menneske med nedsett funksjonsevne. Ho har sørga for at denne gruppa har blitt tatt omsyn til i alle relevante planar og saker som har blitt behandla i kommunestyret.

Miljøpartiet Dei Grøne har satt dagsorden i ei rekke saker i denne kommunestyreperioden. Med to kommunestyrerepresentantar, har me fått til meir enn ein kunne forventa. Vil du at me skal gjera endå meir for at Tromsø skal bli ein meir framtidsretta by for alle oss som bur her? Vil du støtta ein politikk som prioriterer menneske og miljø? Stem grønt.