Etter flere dager med taushet offentliggjør styret ved Nordnorsk kunstmuseum hvorfor direktøren ble avsatt

Styrelederen ved Nordnorsk Kunstmuseum begrunner avgangen til Jérémie McGowan, etter å ha mottatt massiv kritikk for avgjørelsen - og hemmelighetskremmeriet rundt avsettelsen.

SKAPT DEBATT: Det har vært mange diskusjoner rundt Nordnorsk Kunstmuseum den siste tiden.  Foto: Ronald Johansen

kultur

Mandag ble det klart at direktør Jérémie McGowan allerede førstkommende onsdag forlater Nordnorsk Kunstmuseum.

Flere har etterlyst en begrunnelse fra styrelederen, og mange har reagert sterkt på oppsigelsen. Styreleder Grete Ellingsen har fram til torsdag kveld ikke ville gi ytterligere begrunnelse enn at det dreide seg om en "helhetsvurdering"

LØST FRA STILLINGEN: Direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum, Jérémie McGowan.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

I dag, torsdag, kom styrelederen med en skriftlig begrunnelse.

Ville gi han stilling som kurator

I begrunnelsen opplyser styrelederen om at det forrige styret opprinnelig ikke ønsket å forlenge direktørens åremål da det utgikk.

De ønsket heller å gi han en stilling som kurator ved museet, da åremålet hans utgikk.

Ettersom McGowan ikke aksepterte betingelsene, ble det lagt inn en klausul om at han kunne sies opp på dagen – uten ytterligere begrunnelse.


Museets nye styreleder vil ikke si hvorfor direktøren må gå på dagen: – Styret kan gjøre dette uten begrunnelse

Direktøren ved Nordnorsk Kunstmuseum uttaler at han gjerne skulle fortsatt i jobben. Den nyansatte styrelederen avviser konflikt mellom partene.


Direktøren får i henhold til sin sluttavtale etterlønn i fire måneder.

FORKLARER: Styreleder ved Nordnorsk Kunstmuseum, Grete Ellingsen, redegjør torsdag kveld for avgangen til direktør Jérémie McGowan.  Foto: Thor Anders Angelsen

Ellingsen mener McGowan ikke har levert på styrets bestillinger og hatt svakt lederskap. Hun begrunner det også med sviktende publikumstall.

"I tillegg oppsto situasjoner som følge av direktørens personalbehandling. Dette sammen med fallende publikumstall og en ikke tilfredsstillende økonomistyring gjorde i sum at styret fant det både riktig og påkrevd å avslutte arbeidsforholdet nå.", står det blant annet å lese i uttalelsen.

Trakk seg i protest

To av styrets medlemmer, og et varamedlem har trukket seg fra styret, i protest mot beslutninga om å løse direktøren fra stillinga, samt behandlinga av saken i styret.

– Vi har trukket oss med bakgrunn i at vi er veldig uenig i saken rundt åremålskontrakten til direktøren, og hvordan den er blitt håndtert fra flertallet i styret. Vi mener håndteringa mot ansatte og direktør er uakseptabel uttaler tidligere styremedlem og kunstner Joar Nango.

– Jeg var ikke med på vedtaket. For meg var det ikke mulig å stå i situasjonen, jeg var uenig i både fremgangsmåten og vedtaket, sier tidligere styremedlem Inger Blix Kvammen.

Hun er også kunstner, og var nyvalgt medlem av styret. Det ekstraordinære møtet hvor direktøren ble avsatt var hennes første møte – som for øvrig foregikk digitalt.

– Jeg hadde gledet meg til å begynne i det nye styret, ut fra hva museet har fått til de siste årene i landsdelen. De har fremstått spennende med en visjonær leder, og skapt både entusiasme blant besøkende og ansatte og vunnet priser. Jeg så fram til samarbeidet med både direktør og de ansatte, og ville være med på videre utvikling av deres kunstneriske prestasjoner, sier hun til iTromsø.

Venneforening: – Vært helt grei

Randi Willumsen er styreleder for Nordnorsk Kunstmuseums venner, og var ikke kjent med konflikten mellom styret og direktøren.

Hun startet som styreleder for museets venneforening for fire år siden, samtidig som Jérémie ble ansatt som ny direktør. Samarbeidet med direktøren har vært helt greit, sier Willumsen

– Jeg følger med på alle museets aktiviteter og utstillinger, og har ikke merket noe på forhånd. Samarbeidet med Jérémie har vært helt greit, sier hun.

– Jeg aner ikke hva som ligger til grunn for dette her, uttalte hun, før styret offentliggjorde sin begrunnelse

Ikke tilgjengelig

iTromsø har gjentatte ganger henvendt seg til styreleder Grete Ellingsen for kommentar. Hun har ikke ønsket eller gjort seg tilgjengelig for intervju, utover den skriftlige uttalelsen hun har sendt oss per e-post.

McGowan har heller ikke svart på iTromsøs henvendelser torsdag kveld.

Her følger den fulle pressemeldingen som iTromsø mottok torsdag kveld, signert styreleder ved Nordnorsk Kunstmuseum, Grete Ellingsen:

«Styret i Nordnorsk Kunstmuseum har valgt å avslutte arbeidsforholdet til direktør Jérémie McGowan. På bakgrunn av oppmerksomheten dette har skapt, ønsker styret å informere offentligheten om begrunnelsen.

De fleste av oss liker ikke å snakke ned egenskaper eller mindre sterke sider hos kolleger og medarbeidere. Jeg har derfor lyst til å starte med å formidle hva som har vært bra med Jérémies McGowans lederskap i Nordnorsk Kunstmuseum.

Han har skapt stolte øyeblikk i Nord-Norge. Han har latt kunsten ha sin egen og uredde stemme. Han har løftet fram perspektiver og grupper som ikke har lett for å komme til ordet. Han og hans kolleger satte i 2017 samisk kunst og samisk kunstformidling på dagsorden, noe som ga nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Denne delen av jobben har han fått velfortjent ros for. Jeg gjentar den gjerne.


NNKM-saken: – En hodeløs beslutning

Dette er et soleklart eksempel på at når kunstneriske vurderinger overlates til ukvalifiserte folk, kan det gå fryktelig galt.


Den andre delen av jobben handler ikke om kunst, men om ledelse. Den delen av jobben har ikke hatt samme nivå. Direktøren har på flere områder levert svakere enn det man må kunne forvente. Dette var årsaken til at det forrige styret i utgangspunktet ikke ønsket å gi ham et nytt åremål som direktør vinteren 2019.

I dialogen med det forrige styret ble han gjort kjent med dette, og med at styret ønsket å beholde hans kunstneriske kompetanse. Han ble derfor tilbudt en fast stilling som kurator ved kunstmuseet.

McGowan ønsket ikke en slik løsning. Styret valgte da å gi ham en nytt, forkortet åremål på to år, der det eksplisitt heter at arbeidsforholdet kan avsluttes når som helst og uten begrunnelse. Denne avtalen aksepterte McGowan.


Ansatte ved Nordnorsk kunstmuseum gir full støtte til den avsatte direktøren – og etterlyser en begrunnelse fra styret

Åpenhet er en av verdiene til Nordnorsk kunstmuseum – men de ansatte har ennå ikke fått noen forklaring fra styret om hvorfor direktøren er avsatt.


Da jeg i januar overtok som styreleder, satte jeg meg inn stiftelsens historie de siste åra. Den avdekket at direktøren ikke har levert på tydelige og gjentatte bestillinger fra styret. Det har vært gjennomgående svak rapportering og mangelfulle leveranser på viktige struktur- og plandokumenter, i en organisasjon som mottar et betydelig offentlig tilskudd. Det er uheldig og det gjør styrets arbeid vanskelig.

Jeg erfarte også at samhandlingen mellom styret og direktør over tid ikke hadde vært som det burde være. Det i en stiftelse som årlig forvalter med enn over 20 millioner offentlige kroner.

En viktig oppgave for en nasjonal kulturinstitusjon i nord, er å levere på oppdraget samt på bestillinger fra Kulturdepartementet. Institusjonen har fått i oppdrag å drive Svalbard Kunsthall, som man mottar over 2 millioner kroner i året i tilskudd over statsbudsjettet for. Dette arbeidet er dessverre gradvis trappet ned, uten forankring i Kulturdepartementet eller styret.

I tillegg oppsto situasjoner som følge av direktørens personalbehandling. Dette sammen med fallende publikumstall og en ikke tilfredsstillende økonomistyring gjorde i sum at styret fant det både riktig og påkrevd å avslutte arbeidsforholdet nå.

I tråd med avtalen ble han løst fra sitt arbeidsforhold og får i henhold til den samme avtalen utbetalt fire måneders etterlønn.

At det forrige styret ikke ønsket å fornye hans åremål har ikke vært kjent utad. Jeg har innhentet samtykke fra tidligere styreleder om å kunne gjøre det kjent nå. Jeg finner det riktig fordi kritikere fremstiller denne avgangen som en sjokkavgang. Det er en trist avgang, men den er dessverre nødvendig.

Kritikerne, også de som nå velger å forlate styret, ser ut til å mene at man primært bør vektlegge det kunstneriske ved en direktørs rolle. Jeg mener det må være en god balanse mellom kunstfaglig, organisatorisk og driftsmessig ledelse. I dette tilfellet har balansen over tid vært feil. Når man heller ikke har sett tilstrekkelig forbedring, mener jeg det var nødvendig å gjennomføre denne prosessen nå og i det tempoet styret valgte.

Jeg mener det bør praktiseres åpenhet i en organisasjon som Nordnorsk Kunstmuseum, selv om vi ikke er omfattet av offentlighetsloven. Derfor vil jeg i tråd med kunstmuseets viktige verdi om åpenhet, – ta initiativ til at alle gamle protokoller skal gjøres offentlig tilgjengelig. Offentlighet i protokollene skal være hovedregelen fra nå av. Unntaket er opplysninger som etter lov skal behandles som taushetsbelagte.

I et åpent og inkluderende Nordnorsk Kunstmuseum handler det nå om å levere høyt nivå på både kunst og ledelse. Det skal hele organisasjonen strekke seg etter.

Denne redegjørelsen tilsluttes av alle styremedlemmer, det vil si Anni Skogman (Tromsø), Ole-Jonny Korsgaard (Harstad), Hanne Jakhelln (Bodø) og Lise Dahl (ansattes representant i styret).»

Rettelse: I en tidligere utgave av saken skrev iTromsø at ansattrepresentaten i styret stemte for å avsette direktøren. Det har vi ikke dekning for å skrive. Det presise blir å skrive at ansattrepresentanten har signert og tilsluttet seg styrets begrunnelse.