Debatt

«Åpent brev og innsigelse på Arctic Center»

SAKSNR. 16/5231 – Et åpent brev og innsigelse mot oppstart av omregulering av plan 1515 – Arctic Center, Håkøybotn.
meninger

Jeg er tredje generasjon. Til neste år fyller jeg tretti år. Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) fastslår i protokollen til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter av 4. november 1950 artikkel 1 at «enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred.»


Lanserer nettside i investorjakten

Fredag offentliggjør Arctic Center sin nye hjemmeside som ledd i arbeidet med å skaffe investorer. Samtidig varsler selskapet omregulering i Håkøybotn.

 

Som grunneier har man et ansvar. Man er en forvalter, vokter og beskytter. Mest av alt, en beskytter. Alle Norges daler, skoger, fjell og myr, vann og dyreliv ligger i hendene til grunneierne. Så har vi lover og regler for hvordan naturen skal røktes og nytes til alles beste. Grunneieren er skogvokteren din.

Ane Elene Johansen.  Foto: Privat

Det året jeg ble født, godkjente Tromsø Kommune reguleringsplanen for Arctic Center. Året var 1987. Det var samme året min bestefar Ivar Viken døde. 17. mars 1982 skriver han følgende i avisa: «En grunneier bør jo ivareta både fortid, nåtid og fremtid. Bare les noen linjer av Skjæraasen. - Du skal itte trø i graset. Det forklarer mitt syn på livet og naturen».  Det forklarer også mitt syn,

Du ska itte trø i graset.

Spede spira lyt få stå.

Mållaust liv har og e mening

du lyt sjå og tenkje på.

På Guds jord og i hass hage

er du sjøl et lite strå.

Du skal ikke røre reiret,

reiret er e lita seng.

Over tynne bån brer erla

ut sin vâre varme veng.

Pipet i den minste strupe

skal bli kvitring over eng.

Du skal itte sette snuru

når du sir et hara-spor.

Du skal sjå deg for og akte

alt som flyg og spring og gror.

Du er sjøl en liten vek en,

du treng sjøl en storebror.

Hvem beskytter skogvokteren? For et stort ansvar hviler på dens skuldre når menn i dress banker på dør. -Jeg vil ikke bygge ut skogen og ødelegge myra, sier skogvokteren. Når man som grunneier sier nei, vi har andre verdier, respekteres det? Hvor mange år skal menneskene bak Arctic Center beslaglegge marka vår med planer vi ikke vil være med på? Hvor mange år med innsigelser må vi gjennom, og dokumenter å lese, avisartikler med forsider må vi være med på for å vise hva vi mener? Har kommunen dårlig hukommelse?

Men vi husker. Vi har vært igjennom så mange dager og år med sinne og frustrasjon og nervesammenbrudd at det er innkapslet som en egen streng i ryggen. Og jeg er barnebarnet til Ivar Viken og datter av Sylvi og Asbjørn Johansen i Håkøybotn på Kvaløya, jeg kommer aldri til å gi opp kampen om å fortsette å beskytte Finnheia og Nordelvdalen og Håkøybotn, og jeg skal stå der og møte bulldoserne med kjettinger til politiet kommer og enda da skal de få slite.

For er det en ting jeg vil trekke fram, av alle de tingene som ikke henger på greip i denne saken, så skal det ikke være lov for private selskaper å få kommunen til å ekspropriere eiendom til egen vinning og tjene på annen manns eiendom, og holde på med prosessen i utall mange tiår uten at det skal få rettslige konsekvenser.


Arctic Center klare for pengejakt

Går det som denne trioen håper har de investor klar i løpet av året, som vil satse hundrevis av millioner kroner på helårs reiselivsanlegg i Håkøybotn.

 

Punkter som Tromsø Kommune må ta et standpunkt til:

1. Å la barn vokse opp og voksne utsettes for trusler om ekspropriasjon.

Her burde det være en lov som setter en maksgrense for hvor mange år man skal bli utsatt for slikt.

2. Maktmisbruk

Noen robber med våpen, andre robber med et pennestrøk. Skal kommunen være stråmenn for forretningsfolk? Jeg sår tvil om kommunens habilitet og mistenker korrupsjon.

3. En prinsippsak

Du skal ikke stjele. Du skal ikke begjære en annen manns eiendom.

4. Verdisyn

Som grunneiere, friluftsfolk og bygdefolk velger vi å forvalte landskapet på en bærekraftig måte i samsvar med naturen.

http://www.dn.no/d2/2015/02/12/2110/Friluftsliv/utenfor-allfarvei

5. Frihet

Båndleggingen av landskapet over tre tiår med prosesser. Jeg oppfordrer kommunen å oppheve reguleringsplanene over området.

6. Media

Som motstander av Arctic Center blir man hengt ut i avisa, fordi man vil beskytte vannet, fjellene og marka vår. Mens de som vil ødelegge naturen får fri passasje til å planlegge og lobbyere med storslåtte spøkelsesplaner over annen manns grunn.

7. Vennskap

Denne saken har splittet naboer, venner og slektskapsbånd.

8. Framtiden

Synet på framtida har endret seg siden 1982. I dag er det sterke restriksjoner knyttet til utbygging av myr. Myra er en naturtype som, hvis man bygger den ut, ikke får tilbake. Den har vokst i flere tusen år og er en viktig og uerstattelig del av naturmangfoldet, og særlig for fugler og insekter. I Håkøybotn har vi et naturreservat spesielt for fugler, og myrene på Finnheia er en del av livet til fuglene. Her hekker de og stopper før de flyr videre i trekkrutene sine. Hvor er konsekvensutredningene til naturmangfoldet i denne saken? Det er ikke gjort. Har ikke Arctic Center og Tromsø Kommune et ansvar?

Hva skjer med jakt, frilufts- og landbruksinteressene i dette området? Som det ble sagt på naboskapsmøte den 26.10.2016, har ikke Arctic Center tenkt til å bygge gjerder rundt hyttene de har lyst til å tjene penger på. Det vil si at man har en direkte konflikt med bønder som har beitedyr i marka. Sauene kommer til å vikle seg inn i hyttefeltene. Har kommunen ønske om å bevare og støtte landbruket i kommunen?

Elgstammen på Kvaløya har sitt vinterbeite i Nordelva, Finnheia og området mellom Håkøybotn til Straumsbukta. Har kommunen tenkt på konsekvensene dette medfører hvis elgene blir fordrevet bort? Samtidig ødelegger dette elgjakta for flere elgval enn Håkøybotn Sams Jaktområde, og det ødelegger også friluftsinteressene for hele byens befolkning. Håkøybotn er som Østmarka i Oslo.

http://forskning.no/skog-okologi-demografi/2015/04/naturen-i-oslo-er-verdt-milliarder

https://www.sabima.no/trua-natur/myr/

9. Trafikken

Jeg vil ikke ha opptil tre tusen mennesker (slik det ble sagt fra Arctic Center, naboskapsmøte, den 26.oktober 2016) kjørende forbi huset og gjennom bygda. Enn brua og forbindelsen til Tromsøya? Det ser ut for at Arctic Center gir kommunen en voldsom regning å betale for seg.

10. Vannet

Hva skjer med vannkildene våre? Med opptil tre tusen mennesker i området vil det gå utover vannkvaliteten vår, og da blir Arctic Center nødt til å bygge ut vannledninger til Eidkjosen og koble oss på et vann langt borte. Det sies at vannsystemene allerede er altfor små og knappe i dag til at det lar seg gjøre uten problemer. Det vil skape en dominoeffekt, slik at kommunen får problemer i Eidkjosen, Storelva, Åsland og Kvaløysletta.

Hva med overvann og forurensing?

11. Kloakken

Hva skjer med kloakken? Husk på at vi har et naturreservat. Med tre tusen mennesker som skal på toalettbesøk, hvordan er det tenkt ut?

12. Er menneskene i Arctic Center pålitelige forretningsfolk?

Hvilke andre saker har de på samvittigheten? Her oppfordrer jeg kommunen til å søke i lokalavisa sine arkiver.

13. Håkøybotn Gravlund

Her hviler våre forfedre. Hvis man ser på kartene, vil gravlundens ro og fred bli berørt. Er dette tatt hensyn til på en respektfull måte?

Et dødfødt fantasifoster som Arctic Center er, et luftslott fra åttitallet, burde en gang for alle skrinlegges og brennes på bålet. Det er uansett ganske tydelig at hele dette prosjektet ikke er annet enn en ufullstendig plan basert på fri fantasi, tross nærmere førti års planlegging hviler på samme sted som da de begynte. For fremtida har behov for og interesse av helt andre ting enn ødelagt myr og spøkelsesbyer. Den som er med meg burde skrive innlegg i avisa og ytre sin mening, slik at det vises. For det er tydelig at kommunen ikke orker å lese alle permene de allerede har. Tiden renner ut, så vi får håpe at streken snart blir satt.

Jeg er ingen advokat, men jeg har smertelig erfart at det burde finnes en konkret lov som beskytter grunneiere mot slike folk som legger planer over annen manns grunn. Alle de hundrevis av gangene vi i familien har sittet sammen og diskutert og grått over planer vi ikke kan kontrollere, sjøl om vi eier grunnen.

Vi føler at våre verdier er allmenngyldige. Vi tror på en frisk og vakker natur som vi kan bruke igjen og igjen uten å etterlate spor. Vi tror på at naturen er et gode vi må ta vare på og gratis for alle å bruke, slik som allemannsretten beskriver. Vi tror at framtiden trenger grunneiere som er glade i skogen sin og fjellene og alt som rører seg på myrene og i elvene. Vi tror på varige verdier som er der om hundre år og to hundre år og enda lengre fram. Vi vil bevare vannet vårt. Elvene her er fulle av klart fjellvann som smaker godt. Vi tror på et rikt dyre- og fugleliv som vi skal leve sammen med. Vi tror på menneskets trivsel i naturen og hva den gir tilbake til oss i form av god helse, både psykisk og fysisk. Vi tror at alle har godt av å være ute i naturen. Vi tror at turister som kommer til Nord-Norge vil se uberørt storslått natur som begynner å bli en mangelvare i vår kaotiske verden. Vi tror at man skal være forsiktig med utbygging, med tanke på generasjonene etter oss. Vi tror elgene mister vinterbeitet sitt. Vi kan ikke sende sauene i marka hvis det bygges ut. Vi kommer til å miste vannet vårt, og ikke bare oss, men en stor del av bygda mister vannet sitt. Vi i bygda kommer til å bli uvenner med hverandre. Vi vet ikke hva som kan skje med naturmangfoldet.

Derfor sender jeg dere en innsigelse.

Med vennlig hilsen, Ane Elene Johansen. 6. oktober, 2016.