Debatt

«De skal ikke klare å knekke Privat Omsorg»

Jonas Gahr Støre har fått råd fra eldrerådet i Arbeiderpartiet.
meninger

Han skriver selv på Facebook:

«Takk til eldrerådet i Arbeiderpartiet for gode forslag til ny politikk, for våre eldre! Vi lever stadig lenger. Mange eldre kan leve gode år som pensjonister, hvor de kan og vil delta og bidra. Vi må legge bedre til rette for aktive eldre, samtidig som vi sørger for å gi god og trygg omsorg når det trengs.»

Alt hadde vært såre vel dersom Støre ikke hadde fulgt opp med hvor viktig det var å få stoppet privatiseringen i eldreomsorgen.

Jeg hadde siste høst et uhell som gjorde at jeg måtte ha hjelp fra Hjemmetjenesten.

De to første månedene hadde jeg kommunens hjemmetjeneste. Jeg gikk så over til å gjøre bruk av Privat Omsorg. Etter to daglige besøk, ble jeg kjent med mange gode varme mennesker.

Etter at min situasjonen bedret seg, fikk jeg bare behov for lettere pleietjeneste. Jeg kunne derfor si til Privat Omsorg – send bare nye folk om så hver dag. Enkelte må ha og får faste folk, noe som er viktig for de.

Alle som en var usedvanlig hyggelige og satte sin ære i at brukeren skulle bli tilfreds. Ja de til og med skrøt av administrasjonen hvor hyggelig de var – og at det var gøy å jobbe. Dette får nok Privat Omsorg igjen mange ganger i og med at de bare har en prosent sykefravær mot at kommunen i samme tjeneste har tilsvarende 13 prosent sykefravær.

Privat Omsorg vet hva det dreier seg om. Privat Omsorg har en liten administrasjon. Likevel – så vel folk fra administrasjonen og Trude selv tar vakter når det røyner på. Ikke minst med at de etter hvert har fått mer og mer som de må hjelpe kommunen med av dem som har valgt kommunal hjemmetjeneste. Derfor får de førstehåndskjennskap til brukernes behov, og kan lett korrigere opplegg.

Det er en hardt arbeidende Trude Wester fra Namsos som med egne midler har bygd opp Privat Omsorg fra ingen ting til en mønsterbedrift, nå med over 200 motiverte medarbeidere.

Privat Omsorg har hatt en egen evne til å velge ut de rette folkene, enten de selv eller sitt opphav opprinnelig er kommet fra Bulgaria, Finland, Eritrea, Somalia, Sverige eller Tyskland.

I tillegg folk fra alle kroker i Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag og landet for øvrig. Men etter hvert har de aller fleste blitt Tromsøværinger. Det blir høye skatteinntekter av slikt.

Vær forsiktig å slippe til sørnorske firma som i utgangspunktet kan dumpe pris litt under det som er vanlig pris. For Tromsø kommune blir dette ikke noen god løsning.

Det koster det samme enten folk benytter seg av kommunal hjemmetjeneste eller benytter seg av Privat Omsorg sine tjenester. Kommunen har ikke hatt god nok kompetanse og kapasitet til å ta alle oppdrag.

De har derfor vært nødt for å la Privat Omsorg overta mange oppdrag av det som kommunen selv har påtatt seg, for brukere som har valgt kommunens hjemmetjeneste.

Sist måtte kommunen overlate til Privat Omsorg å overta døgnkontinuerlig pleie av sengeliggende multihandikapet Steffen på 31 år. Etter at Privat Omsorg hadde overtatt pleie av Steffen – ja da – kunne familien få sin første ferie på lang tid.

Slik kunne en ta fram mange gode historier der brukerne og pårørende takker Privat Omsorg for en utmerket jobb. Trude Wester er ingen velferdsprofitør.

De ansatte får vesentlig bedre betalt enn de som jobber for kommunen. De ansatte får 4 prosent til pensjon mot at Loven sier at det skal være 2 prosent.

Hun gir ellers også tilskudd til velferdstiltak for de ansatte. Av det som da måtte være til overs vil kommune og stat få sin rettmessige skatt. Takk også Sidsel Helene Meyer, for god hånd om styreledervervet.

Det er en skam når SV, Rødt og Ap har til hensikt å sparke Privat Omsorg fra 01.09.2019. Saksordføreren fra SV har gitt mange feilaktige opplysninger til forrige kommunestyremøtet.

Privat Omsorg sin administrerende direktør Trude Wester har imøtegått dette punkt for punkt.

I saksfremlegget sto det at det som Privat Omsorg står for, bare utgjorde 1 prosent, slik at det ikke ville være noe problem å overta dette etter at Privat Omsorg var sluttet.

Nå har Gunnhild Johansen måtte bekrefte at det som Privat Omsorg utfører utgjør 30 prosent.

Jeg sender kopi av dette blant annet til Jonas Gahr Støre. Det er hevet over enhver tvil at de av partiene som fortsatt går inn for fritt brukervalg, vil få mange ekstra stemmer både ved stortingsvalget i 2017 og Kommunevalget i 2019. Til SV, Rødt og Ap vil jeg si: At dere tør å ta en slik avgjørelse med å avvikle fritt brukervalg.

I så tilfelle vil nok brukere, pårørende og venner til de pleietrengende sørge for at det vil komme til å skje store overraskelser i begge forestående valg over hele landet.

Ellers håper jeg at partipisken legges til side i en slik sak. Husk at det er de svakeste i samfunnet det gjelder. Neste gang kan det være deg eller noen av dine nærmeste det gjelder. Stem etter din overbevisning.

De fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og med god hjemmehjelp. Dette blir det rimeligste. Pårørende får da også lettere besøksadgang, og dette vil lette livssituasjonen for de pleietrengende.

Til Trude og gjengen vil jeg si, og jeg tror jeg kan si det på vegne av brukere og pårørende. Tusen takk for den jobben dere gjør. Trude Wester er en god kandidat til å kunne bli årets tromsøværing.

Jeg vil til slutt gi et godt råd. Trekk saken for å unngå mere bråk, og enda flere budsjettoverskridelser.

Privat Omsorg fortjener det, og også de brukere som har valgt Privat Omsorg.