Debatt

«Naturvern, fritid og livskvalitet»

TOPPER LISTA: Mikal Nerberg og Aurora Meland Winger er 1. og 2. kandidat for Miljøpartiet De Grønne Troms. FOTO: PRIVAT 

meninger

Livskvalitet er viktig for folk. Miljøpartiet De Grønne mener at mulighetene vi har til å leve gode liv er hvor godt vi klarer å leve i samspill med naturen. Naturens tålegrenser er derfor noe vi setter som ramme for politikken.

Som naturens forvaltere på denne kloden har vi mennesker et stort ansvar, et ansvar vi ikke alltid har forvaltet på en god måte. Aktiviteten vår har lenge vært større enn hva naturens grenser tåler, noe vi ser får store konsekvenser. Vi forstyrrer den skjøre balansen i jordens klima, og vi er i ferd med å utløse den sjette masseutryddelsen av artene som lever her.

Dette er verken dommedagsprofetier eller konspirasjonsteorier, dette er dessverre fakta. Miljøpartiet De Grønne ser at denne utviklingen er skadelig, og at vi må stake opp en ny kurs. Dette er ikke fordi vi ønsker å peke finger og bestemme hva folk skal gjøre, det er snarere fordi vi vil at alle skal ha det best mulig. For er det en ting vi nordmenn vet godt, så er det at naturen er en god kilde til livskvalitet!

Nettopp livskvalitet er et veldig viktig politikkområde for oss, og henger altså tett sammen med naturen. I Norge har vi en natur som resten av verden misunner oss, med fjorder, fjell, skog og vidder. De fleste av oss har flott turterreng tilgjengelig i rimelig nærheten, og det å komme seg ut i naturen vet vi at blant annet er forebyggende når det kommer til psykisk helse. Naturen vår er et gode, og som de fleste goder medfører den et ansvar. Dette ansvaret tar vi veldig på alvor, noe partiprogrammet vårt viser med klar tydelighet.

Vi vil jobbe for å sikre at det ikke drives rovdrift på norske naturressurser. Vi vil verne om Norges siste utmarksområder, slik at våre barn og barnebarn også kan få oppleve vill og urørt natur på sitt vakreste.

Vi vil etablere flere nasjonalparker, blant annet parker som har vekt på kystnatur. Vi vil ha sammenhengende inngrepsfrie naturområder som sikrer ordentlige trekkruter for villrein. Vi vil reversere lovendringen som har åpnet for fornøyelseskjøring med snøscooter og vannscooter, og si nei til forslag som øker til mer motorisert ferdsel i norsk natur. Vi skal verne om artene i faunaen vår, selvfølgelig inkludert rovdyrene.

Natur og friluftsliv henger hånd i hånd for oss, og nettopp derfor har antakeligvis Den Norske Turistforening gitt partiprogrammet vårt terningkast 6 og kåret oss til det beste partiet for friluftsliv! Deres begrunnelse er at vi er tydelige på vern av natur, restriktive på motorferdsel i naturen og vil grunnlovsfeste allemannsretten (som sikrer at naturen er tilgjengelig for alle).

 DNT skryter i tillegg av at friluftsliv går igjen flere steder i programmet vårt, og at vi ser på friluftsliv som viktig for økt livskvalitet og gode lokalsamfunn.

DNT treffer her spikeren på hodet. Vi vil satse hard på friluftsliv den neste stortingsperioden, fordi friluftsliv og idrett fremmer helse og livskvalitet for både enkeltmennesker og hele befolkningen. Friluftsliv er også nøkkelen til turismen vi må satse på i fremtiden, og viktig for integreringen av nye innbyggere.

Målet med grønn friluftspolitikk er derfor å ta vare på naturmangfoldet slik at det kan gi naturopplevelser og glede til dagens og fremtidens generasjoner.

Å ta vare på naturen vår er altså essensielt for satsingen vår, som også inneholder konkrete tiltak for å styrke fritidstilbudene våre og gjøre dem mer tilgjengelige. På programmet vårt for de neste fire årene har vi blant annet å stramme inn praktiseringen av strandsonevernet, legge til rette for rimelige idretts- og fritidstilbud for barn og unge, investere mer i breddeidretten, ta bedre vare på anleggene vi allerede har, øke støtten til organisasjoner og kommuner som driver med dele- og utlånsordninger av utstyr til idrett og fritid, styrke barn og unges kunnskap om natur og friluftsliv ved å øke bevilgningen til ”Den naturlige skolesekken”, samt forsterke ute- og friluftslivsundervisningen i skolen generelt.

På programmet vårt er også 6-timersdagen. Dette fordi tid også er viktig for livskvalitet. Mange ønsker seg mer tid fremfor mer penger, slik at de blant annet kan benytte seg av natur og fritidsaktiviteter. Dette ønsker Miljøpartiet De Grønne å legge til rette for.

Naturvern, friluftsliv og livskvalitet er noe som går hånd i hånd. Dette er altså noe vi i Miljøpartiet De Grønne har en god forståelse for, og nettopp derfor har vi også den beste politikken på området.

Dersom dette er viktig for deg bør du derfor vurdere å stemme grønt 11. September.