VALG 2017

«Skal høyresidas rikingpolitikk stanses, og ikke bare pyntes på, trengs Rødt på Stortinget»

Du kan avgjøre om vi får en ny regjering, og ikke minst kan du være med å avgjøre om vi også får en ny politikk.

Jens Ingvald Olsen 

meninger

Rødt har reell mulighet for å bli representert på Stortinget.

Med din stemme kan Rødt komme over den magiske sperregrensa på 4 prosent. Da er det stor sannsynlighet for at Rødt vil få utjevningsmandatet i Troms, og Rødt vil få sin første stortingsrepresentant herfra.

Dette skjer som en fortsettelse av fremgangen Rødt hadde ved kommunevalget i 2015. At Rødt ble med i styringa av Tromsø og Bodø, samt politisk avtale for styringa av Oslo har bidratt til at kampen for en profittfri velferd har blitt styrka.

Skattepengene skal brukes til å styrke kommunenes velferdstjenester for unge og gamle, og ikke til eierne av private selskap. Med Rødt på Stortinget vil fagbevegelsen få en sterk støttespiller i kampen mot sosial dumping, og mot sundrivinga av det organiserte arbeidslivet.

Rødt krever gjeninnføring av forbudet mot bemanningsbyrå som gjaldt til år 2000.

Rødt deltok aktivt i kampen mot Regjeringas og Per Sandbergs forsøk på milliardgavepakke til Møgster-familien (hovedeiere i Lerøy-konsernet) og investorene i Nergård AS i vår.

Dokumentasjonen vi la frem om hvem som ville nyte godt av oppheving av alle trålforpliktelsene var i alle fall et lite bidrag i kampen.

En av de viktigste politiske spørsmålene som det nye Stortinget skal behandle er Eidessen-utvalgets innstilling om kvotefordelinga. Trålstigen, der kystflåten har to tredjedeler og trålerne en tredjedel av torskekvoten, er et av de sentrale spørsmålene som vil komme opp.

Rødt går inn for å redusere trålernes andel, og vi vil også jobbe for en rask overføring av plikttrålkvotene til stedene som trålerene opprinnelig var knyttet til.

En bærekraftig utvikling for kystsamfunnene må baseres på en oppbygging av en moderne kystbåtflåte. Stortinget må sikre at det etableres en finansieringsordning som gjør denne oppbygginga mulig.

Den miljømessige belastninga som oppdrettsanleggene har i fjordene og sundene langs kysten kan ikke fortsette.

Rødt mener de store utslippene av fosfor, nitrogen, spillfór og fiskeavføring som slammer ned sjøbunnen, de voksende lusproblemene, rømningene og de gjentakende ILA-utbruddene kan kun hindres med lukka oppdrettsanlegg, enten i sjø eller på land.

Kampen for fellesskapet vil være en sentral ledetråd i stortingsarbeidet.

Dette betyr også at Rødt vil vil bruke stortinget til å løfte frem og kjempe for den internasjonale solidariteten. Rødt vil gjøre alt som er mulig for å hindre at Norge skal involveres i USA og Natos krigshandlinger slik vi har sett i Afghanistan, Libya og Syria.

Norge må avvise å bli en fremskutt base for Trump og USAs aggressive politikk mot Russland.

Med erfaringa vi har fra kommune- og fylkespolitikken har vi sett hva som er hensikten med sentraliseringa, kommune- og fylkessammenslåingene.

Det er nemlig først og fremst for å skape store nok markeder i offentlig sektor for privatisering og profitt i velferdstjenestene. Rødt vil stå i spissen i kampen for en kraftig styrking av kommune- og fylkesøkonomien.

Dette er avgjørende for at befolkninga skal få de tjenestene de har krav på. I kampen mot forskjellsnorge er dette sentralt.

Skal høyresidas rikingpolitikk stanses, og ikke bare pyntes på, trengs Rødt på Stortinget.

Du kan være den avgjørende stemmen!