Debatt

«Uventet stemmegivning»

Posisjonen: Gunnar Pedersen mener Ap, SV og Rødt, her presentert ved Kristin Røymo, Jens Ingvald Olsen, Ingrid Marie Kielland og Brage Larsen og Sollund konsekvent stemmer ned alle forlag fra opposisjonen. 

meninger

27. september vedtok kommunestyret årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2018–2021.

I møtet fremla enkeltpartier og sammenslutninger av flere partier sine «pakkeløsninger» for årsbudsjett og økonomiplan. Da Ap, SV og Rødt har flertall i kommunestyret, var det disse partiene som fikk flertall for sitt forslag etter at de tre partiene hadde stemt ned alle forslag fra opposisjonen.

I møtet ble det fra flere partier fremmet såkalte «verbalforslag», det vil si enkeltforslag som det stemmes over separat og som dermed ikke inngår i noen av «pakkeløsningene». Fra Høyre ble det fremmet verbalforslag om musikkpaviljongen og inntak av lærlinger i kommunen.

For musikkpaviljongen hadde forslaget følgende ordlyd: «Til reparasjon og vedlikehold av Musikkpaviljongen avsettes inntil 200.000 kroner i 2018». Til tross for at alle som passerer paviljongen ikke kan unngå å se at den har skader på taket og er angrepet av råte, stemte Ap, SV og Rødt samlet mot dette forslaget som dermed ikke ble vedtatt.

Denne stemmegivningen var svært uventet da representanter fra de tre partiene tidligere har gitt uttrykk for at paviljongen, som er fra 1891, burde tas vare på.

Når det gjaldt lærlingene, hadde Høyres forslag følgende ordlyd: «Tromsø kommune skal så snart det er praktisk mulig, oppfylle mål fra KS (Kommunenes Sentralforbund) om å ha 140 plasser for lærlinger.» Men også dette forslaget ble, høyst uventet, stemt ned av Ap, SV og Rødt.

Når det i dag er stor mangel på lærlingplasser, ville det være et løft for yrkesfagene i den videregående skolen at kommunens inntak av lærlinger ble økt fra dagens 70 til 140.

Denne økningen kunne ha ført til at flere elever hadde valgt yrkesfag fordi flere ville være sikret lærlingplass, og de som var ferdige med første del av utdannelsen, ville slippe å bli gående og vente på opplæring i arbeidslivet – og kanskje droppe ut av hele yrkesutdannelsen.

Jeg har likevel det håp at når Ap, SV og Rødt får områdd seg litt, vil de kanskje selv komme med positive forslag i disse to sakene.

I de siste årene er det nemlig blitt slik i kommunestyret i Tromsø at posisjonen konsekvent stemmer ned alle forslag fra opposisjonen, før de senere kommer med egne forslag med tilsvarende eller nesten tilsvarende innhold som opposisjonspartiene tidligere enkeltvis eller samlet har fremmet.

Skulle posisjonen likevel ikke oppfylle mitt håp, kan jeg love innbyggerne i Tromsø at Høyre fortsatt vil arbeide for å rehabilitere musikkpaviljongen og øke antallet lærlingplasser.