Debatt:

Arnøy Laks AS er urettmessig brakt i vanry

Les Arnøy Laks sitt tilsvar til debattinnlegg fra Naturvernforbundet.

SVARER NATURVERNFORBUNDET: Håvard Høgstad, daglig leder i Arnøy Laks AS. Foto: Framtid i Nord 

meninger

I sitt leserinnlegg publisert i iTromsø den 9. november i 2018 fremsetter Naturvernforbundets Ståle P. Fremnesvik en påstand om at Arnøy Laks AS skal ha unnlat å rapportere inn en avlusing med Alphamax og virkestoffet deltametrin høsten 2015.

Avlusing av fisk er en kostbar operasjon, der man bruker setter store menneskelige og materielle ressurser i sving. I tillegg vil en avlusing medføre fysisk påkjenning på fisken som er vårt husdyr. Nedsatt fiskevelferd gjør vår virksomhet mer risikofylt og kan i ytterste konsekvens også medføre både nedsatt kvalitet på våre ferdigvarer og ikke minst medføre sykdom og forhøyd dødelighet i våre oppdrettsanlegg.

I tillegg er all bruk av medikamenter negativ, både for fisk, hensynet til resistensutvikling og hensynet til nærmiljøet rundt oppdrettsanlegget. Etter vårt skjønn er det derfor ingen motsetningsforhold imellom oppdretters økonomi og hensynet til ytre miljø.

Arnøy Laks AS har vært både initiativtaker og pådriver for god struktur i havbruksnæringen i Nord-Troms. Vi har vært tidlig ute og har sammen med våre naboer utviklet en god sonestruktur som har redusert lusepåslagene og videre gitt reduserte behov for avlusing av fisk. Vår måte å drive på har etter hvert også blitt en suksessformel i andre deler av landet.

Til tross for at Arnøy Laks AS er et av landets minste havbruksselskaper, har vi vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. I 2014 tok vi i bruk luseskjørt på vår lokalitet i Uløybukt, og dette som et av de første selskapene i landet. Dette medførte en betydelig reduksjon i lusepåslag. Investeringen i luseskjørt var stor, og vi ønsket å få full effekt av denne investeringen ved å unngå avlusing.

Derfor kjørte vi også en nøye overvåking av situasjonen på lokaliteten, og slaktet ut enhetene som fikk høyere lusenivå. På denne måten holdt vi oss innenfor gjeldende lusegrense, og unngikk avlusing. Allikevel var det en viss risiko for at vi måtte i gang med avlusing.

Med dette som begrunnelse, innhentet vi resept og gikk til innkjøp av lusemiddel, slik at vi hurtig kunne gjennomføre tiltak for å holde oss innenfor gjeldende regelverk. Situasjonen stabiliserte seg imidlertid på senhøsten og vi slapp å gjennomføre avlusing denne høsten, som et av få anlegg i regionen. Dette er etter vårt skjønn en suksesshistorie.

Fremnesvik ønsker å belyse en problemstilling, der man hevder at oppdrettsaktørene underrapporterer sin bruk av lusemidler. Først vil vi si at vi stiller oss litt undrende til denne påstanden, ettersom alle de påpekte lusemidlene er godkjente legemidler i bruk på oppdrettslokalitetene.

Det er derfor ingen grunn til å underslå slik rapportering. At oppdrettsselskapene sender inn lovpålagte rapporter ser vi på som en selvfølge, og riktig innrapportering av bruk av lovlige medikamenter gjør ingen til forbrytere.

Påstanden om at noen underslår bruk av medikamenter ved å unnlate å rapportere inn bruken, er imidlertid inkriminerende. Den påstanden kan ikke Arnøy Laks AS la stå uimotsagt. Vi er skuffet over å bli fremstilt som miljøkriminell, ettersom vi faktisk har hatt en strategi med både oppfyllelse av regelverk og ikke minst bruk av ny teknologi og alternative metoder som stiller oss i motsatt ende av skalaen.

I dette tilfellet har Fremnesvik på den ene siden korrekt nok funnet opplysninger i VetReg hos Mattilsynet som sier at Arnøy Laks AS har kjøpt lusemidler for bruk på lokaliteten Uløybukt. På den andre siden har Fremnesvik bladd seg gjennom de innrapporterte data fra lokaliteten på Barentswatch og korrekt konkludert med at vi ikke har rapportert inn lusebehandling på lokaliteten.

I stedet for å sende en mail eller slå på tråden til bedriften, fremsetter Fremnesvik en påstand om at Arnøy Laks AS har underslått bruk av lusemidler. Altså at Arnøy Laks høsten 2015 gjennomførte en avlusing med deltametrin uten å sende inn lovpålagt rapport til myndighetene.

Hadde Fremnesvik tatt kontakt med Arnøy Laks AS, hadde vi hurtig oppklart denne misforståelsen. Arnøy Laks AS er urettmessig brakt i vanry, noe som er negativt både for bedriftens gode navn og rykte, selvrespekten blant våre ansatte og omdømmet hos våre premissgivere og forretningsforbindelser.

Dette basert på en misforståelse, der Arnøy Laks AS gjorde det Naturvernforbundet også ønsker – satte lusemidlene på hylla i stedet for å bruke dem i sjøen.

Vi kan forsikre alle sammen om at Arnøy Laks AS tar hensynet til våre omgivelser på alvor. Vi har gjennom høsten 2018 i størst mulig utstrekning brukt ikke-medikamentelle metoder og også på dette feltet gjort oss selv til en foregangsbedrift i bruk av ny teknologi.

Dette også takket være bistand fra Rostein som et innovativt brønnbåtrederi. I tillegg har vi gjennomført et omfattende forskningsprosjekt, der vi har brukt ferskvann som forebyggende tiltak mot lusepåslag.

Dersom noen har spørsmål til vår virksomhet, er vi stort sett alltid tilgjengelige for en samtale om vår innfallsvinkel til både avlusing og mere til. I dette tilfellet avsluttet vi arbeidsuken med en hyggelig og oppklarende telefonsamtale med Ståle P. Fremnesvik.