Debatt:

Påstander om forurensning av drikkevann på Kvaløya

Utbyggerne slår tilbake om det de mener er uriktige påstander om forurensning fra vindpark-utbyggingen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) befaring på vindmølleparken på Kvitfjell/Raudfjell. Blant dem som deltok var Tromsø kommune, brannvesenet, Politiet, utbygger, Mattilsynet.   Foto: PÅL JAKOBSEN/TROMSØ KOMMUNE

meninger

Vindparken Nordlys Vind (Kvitfjell og Raudfjell vindparker) bygges for tiden på Kvaløya i Troms. Vindparken bygges i områder som berører flere vassdrag. Utbygger foretar kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten i disse vassdragene, og spesielt vassdragene som er drikkevannskilder. Vassdragsovervåking foregår gjennom jevnlige prøvetagninger på flere steder i vassdragene, samt automatisk overvåking.

Vi har knyttet til oss fagekspertise blant annet på fagfeltene miljø og vassdrag i dette arbeidet, og vannprøvene analyseres av uavhengige laboratorier. Vi har også initiert samarbeid på dette feltet med et universitetsmiljø. Vi og våre entreprenører og leverandører har en nulltoleranse når det gjelder utslipp i naturen, og da spesielt av skadelige stoffer.


Kommunen anmelder vindmølleparken på Kvaløya for mulig utslipp av hydraulikkolje

Utbygger avviser utslipp og mener drikkevannet på Brensholmen er trygt, men frakter vann til beboere i Buvika.


Det er definert effektive tiltaks- og beredskapsplaner som sikrer umiddelbar opprydding etter eventuelle lekkasjer av olje eller diesel, samt innrapporteringsrutiner dersom uhellet likevel skulle være ute.

Om påståtte oljeutslipp

Etter påstander fra anonyme kilder om at det skulle vært utslipp av store mengder hydraulikkolje eller diesel på anleggsområdet, iverksatte Tromsø kommune og Nordlys Vind 13.11.18 prøvetaking av masser og vann fra aktuelle områder. Resultatet av disse prøvene foreligger nå.

 Analysene viser ikke funn som tyder på forurensning av hydraulikkolje eller diesel slik det var påstått. Som i andre saker har Nordlys Vind lagt opp til et tett samarbeid med Tromsø kommune og tilsynsmyndighetene når det gjelder overvåking og ivaretakelse av kvaliteten på drikkevann til områder som er berørt av anleggsarbeidene.


Befaring ved vindmølleparken etter forurensning-bekymringer:

NVE: – Ingenting som tyder på akutt fare for forurensning

Etter en stor befaring av vassdragene og områdene rundt Nordlys vindmøllepark på Raudfjell/Kvitfjell er det ikke gjort noen foreløpige funn av forurensning.


 Når det gjelder påstandene om utslipp av olje eller diesel hadde vi foretrukket at konkret informasjon om mulige hendelser hadde blitt meddelt oss på et tidligere stadium. Ved eventuelle utslipp er det viktig med tidlig varsling slik at utslippene kan fjernes raskt. Vi synes også at det er beklagelig at det på tross av negative funn spekuleres videre i pressen. Spekulasjonene er etter vår mening ikke basert på fakta, og bidrar til å spre unødig bekymring i befolkningen.

Spekulasjonene bidrar også til å spre generell mistillit mellom utbygger av vindparken og befolkningen.

Om drikkevannssituasjonen i Buvika

Tidlig i oktober ble det konstatert misfarging av drikkevann til tre husstander og tre hytter i Buvika som benytter Gårdselva som drikkevannskilde. Misfargingen skyldes naturlige finpartikler fra masse brukt til vegbygging. Det er også ved noen anledninger konstatert aluminium og jern i enkelte vassdrag, begge disse metallene finnes naturlig i området. Det er naturlig å tro at avrenning fra anlegget har økt konsentrasjonen av disse metallene.

Dette er beklagelig, spesielt for dem som blir berørt. Vi leverer derfor rent drikkevann til de berørte husstandene. Det pågår for tiden arbeid for å finne tiltak som kan løse problemet og forhindre at tilsvarende skal skje i framtiden. Det er viktig å skille mellom problemet med misfarging og partikkelforekomsten og de ovennevnte påstandene om store utslipp av olje og diesel.


Funn av tarmbakterier i private vannkilder på Kvaløya

Nå advarer kommunen beboere som er rammet.


Om funn av tarmbakterier

Prøver fra de fleste vassdragene på Kvitfjell og Raudfjell viser høyt innhold av tarmbakterier, ofte over grensene fastsatt av myndighetene. Denne situasjonen har vi observert i vår prøvetaking også før byggestart på de enkelte områdene. Høyt bakterieinnhold skyldes beitedyr (sau og rein) på fjellet der det er tilsig til drikkevann.

Det er dessverre lite utbygger kan gjøre med dette, da problemet skyldes andre forhold enn anleggsarbeidene. Unntaket er beboere i Buvika-området, der Nordlys Vind er i gang med planlegging av et nytt vannverk som inkluderer et effektivt renseanlegg. Dette vil føre til bedring av drikkevannskvaliteten for beboere som henter drikkevann fra Vollelva og Gårdselva.

Tilgjengelig dokumentasjon

Nordlys Vind vil fortsette arbeidet med å ivareta de aller strengeste krav til sikkerhet av ytre miljø. Vi presiserer at alt vi gjør blir dokumentert og rapportert, blant annet uønskede hendelser og overvåking av vannkvalitet. Nordlys Vind stiller denne dokumentasjonen til disposisjon for dem som måtte ønske det. I tiden framover vil vi også legge til rette for at de mest sentrale dokumentene kan lastes ned fra vår hjemmeside (www.nordlysvind.no).

Helse, miljø og sikkerhet er vår fremste prioritet!


Kommunen er ikke bekymret tross aluminiumsfunn i drikkevannet på Kvaløya

Denne uken har kommunen konstatert funn av aluminium og det kreftfremkallende stoffet PAH i vann- og jordprøver fra området rundt vindkraftanlegget sør på Kvaløya. – Ingen akutt helsefare, sier kommneoverlegen.