Debatt:

En uattraktiv arbeidsgiver og en utrygg kommune for barn og unge?

FO og Lederne forventer nå at de utsatte barna i Tromsø kommune blir hørt og sett når kommunestyret nå skal ta stilling til om den hjelpen de har krav på skal reduseres.

Illustrasjonsbilde  Foto: Ronald Johansen

meninger

I september vedtok kommunestyret i Tromsø handlings- og økonomiplan for 2019-2022.

Nok en gang ble det foreslått dramatiske kutt i den tjenesten som skal sikre trygge og gode oppvekstvilkår til utsatte barn og unge. Heldigvis viste kommunestyret vilje til prioritering og flere av de foreslåtte kuttene ble fjernet. Noen ble likevel stående igjen og Barnevernstjenesten fikk dermed reelle kutt å gjennomføre i 2019.

Det ble også tilført midler til opprettelsen av døgnbemannet akuttberedskap, men disse midlene ble tilført samtidig som det ble vedtatt et kutt i budsjettrammen, som i realiteten betyr at de tilførte midlene ikke betyr tilførte midler.

Kommunestyret skal igjen behandle spørsmål om budsjett i møte onsdag 12.12. Budsjettet for 2019 må justeres, begrunnet med lavere inntekter fra statsbudsjettet og behovet for å tilføre midler til helse og omsorg. Administrasjon har i denne saken foreslått nye, dramatiske kutt for Barnevernstjenesten.

Barn og unge i Tromsø kommune skal oppleve å vokse opp i et trygt og godt hjem. Noen ganger må barnevernet hjelpe til for å sikre at barnet har et trygt og godt hjem. Det siste året har antall meldinger til Barnevernstjenesten økt alvorlig. I sommer kunne Nordlys fortelle at Barnevernstjenesten i Tromsø kommune hadde mottatt 16 prosent flere bekymringsmeldinger sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

På 41 dager hadde de mottatt 73 bekymringsmeldinger. Samtlige meldinger skal vurderes snarest og senest innen en uke. Deretter skal det avgjøres hvorvidt en åpner undersøkelsessak, som også har lovpålagte frister og krav til behandling. Lovkravene knyttet til frister og kvalitet i saksbehandlingen er der av en grunn – de er der for å ivareta barnets beste til enhver tid.

For å ivareta de lovpålagte frister og krav som er der for å sikre at barnets beste alltid ivaretas, kreves det høy faglig kompetanse som har tid og ressurser til å følge opp disse barna. Barnevernet i Tromsø kommune har den høye faglige kompetansen som kreves, men de siste årene gjøres det stadige forsøk på å redusere ressursene som kreves, og nå ligger det altså et nytt forsøk på å redusere ressursene på bordet, til tross for den dokumenterte økningen i arbeidsmengde.

FO og Lederne er nå bekymret for barnets beste i Tromsø kommune. En økning i antall meldinger og undersøkelsessaker bør jo medføre økte ressurser til Barnevernstjenesten, men i Tromsø kommune svares visstnok økt arbeidsmengde med mindre ressurser. Hvordan dette er i tråd med Tromsø kommunes visjon om å være en attraktiv arbeidsgiver er vanskelig å forstå for hovedtillitsvalgte i FO og Lederne.

I tillegg til å skulle være en attraktiv arbeidsgiver, har Tromsø kommune uttalt en satsing på barn og unge. Hvordan en satsing på barn og unge henger sammen med mindre midler til et økende behov for hjelp til de mest utsatte barn og unge i Tromsø kommune, er vanskelig å forstå.

Det er jo fint å skrive på et papir at Tromsø kommune skal være en trygg og god kommune å vokse opp i, men når ordene på papiret følges opp med stadige kutt i Barnevernstjenesten, oppleves det direkte frekt mot de barna dette går ut over og de ansatte som skal gi de den hjelpe de trenger.

FO og Lederne forventer nå at de utsatte barna i Tromsø kommune blir hørt og sett når kommunestyret nå skal ta stilling til om den hjelpen de har krav på skal reduseres.