Leserinnlegg fra Lyngen Næringsforening:

Ramfjord-Tomasjord er fremtidens innfartsvei til Tromsø

Åpent brev til statsråd Jon Georg Dale.
meninger

Næringslivet i Nord-Troms har stor interesse av at korteste og raskeste innfartsvei til Tromsø etableres. Denne interessen er stigende, i takt med den sterke økningen i industri og turisme i hele regionen. Derfor ønsker vi en ny løsning raskt. Vi henviser til foreliggende vedtak og planer samt de siste ukers debatt om løsninger.

Når det gjelder østre og vestre trasé med tilhørende tunnelløsninger vil vi gi uttrykk for følgende: Saken gjelder fremtidens innfartsvei til Tromsø, en by i sterk vekst og av største betydning for utvikling av regionene rundt, dagens Troms fylke og det nye storfylket. Den fremtidige innfartsveien vil, etter vår oppfatning, måtte etableres fra Ramfjord til Tomasjord/Tromsøysundtunnelen.

Som flere har påpekt er det ikke mulig å etablere fremtidens vei langs dagens trasé fram til Tromsøysundtunnelen. Den eneste måte det eventuelt skulle kunne skje på, vil være ved hjelp av svært lange tunneler til store kostnader og uten vesentlig reduksjon i distanse, også jamfør innlegg fra Naturvernforbundet i Tromsø med fler.

Når det gjelder valget mellom østre og vestre alternativ fremstår østre som overlegent best. Østre gir den klart største distansebesparelsen fordi all trafikk får den samme besparelse, den klart laveste risikoen (jf. grunnforhold og faren for forurensning av Ramfjorden med vestre alternativ), de klart minste natur- og miljøinngrep (bru som ødelegger et av våre fineste fjordlandskap) og den klart største tunneltrafikken.

Det siste betyr at totaløkonomien blir overlegent best med østre alternativ. Når det gjelder investeringene for østre mener vi at det foreligger store muligheter for besparelser sammenlignet med de foreliggende beregninger.

For det første forsvinner vesentlige deler av traseen (mellom Ramfjordmoen og Laukslett). Dernest kan man fjerne den beskrevne vollen mellom veien over Ramfjordmoen og Eiscat. Vollen er ment å beskytte radarene mot lys fra biltrafikken. Denne vollen er helt unødvendig fordi radarsystemet for Eiscat er flyttet til Skibotndalen.

I tillegg viser de nylig avsluttede tunnelene i Troms, Sørkjostunnelen og Nordnestunnelen, lave investeringskostnader. Det tyder på at den foreslåtte tunnel på strekningen Sørbotn-Ramfjordmoen kan gjøres billigere. Det er også positivt for 4-feltstunnelen gjennom Tinden og Skarsfjellet. Erfaringstall fra en rekke tunnelprosjekt, i tillegg til de to nevnte, tyder på at denne tunnelen kan realiseres for knappe 3 milliarder kroner, slik Rambøll har beregnet.

Når det gjelder bompenger er det aktuelt for alle alternativ. For østre alternativ med tunnel vil besparelsen i tid og distanse bli større enn prisen på bompengene. Det betyr at folk, næringsliv og det offentlige vil få netto nytte selv med bompenger. Vi ber derfor om at Regjeringen opprettholder sitt vedtak om østre trasé.

Vi foreslår at man først etablerer veien fra Sørbotn til kryssing av Rv 91. Da har man fjernet de trafikale problemene på Fagernes som jo har vært, og er, hovedproblemet. I neste byggetrinn realiseres veien over Ramfjordmoen og tunnelen. Så vidt vi har forstått er det meste klart for reguleringsplanbehandling av dette byggetrinn.

Vi tillater oss til slutt en liten sammenligning: Mellom Flesland og Bergen er det etablert cirka 10 kilometer 4-felts tunnel som ikke gir én meter kortere vei. I Tromsø vil østre med tunnel ha cirka samme tunnellengde, men korte inn veien med opp mot 15 kilometer! Det mener vi borger for at denne løsningen vil gi en fremtidsrettet innfartsvei til Tromsø.