Debatt:

Dette er helt nødvendige investeringer, Karlsen

I flere aviser uttrykker John Karlsen seg kritisk til pengebruken, og da særlig de høye låneopptakene i fylkeskommunene i Finnmark og i Troms i forkant av sammenslåingen av fylkene. Som ansvarlige for budsjett og økonomiplan for Troms fylkeskommune så mener vi at det vedtatte budsjettet har fornuftige prioriteringer innenfor en ansvarlig pengebruk.

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) mener det vedtatte budsjettet har fornuftige prioriteringer.   Foto: Johanne Elvestad

meninger

Kritikken fra Karlsen blir litt spesiell all den tid Frp i sitt budsjettforslag foreslo et høyere låneopptak enn forslaget fra Fylkesrådet.

Det vedtatte budsjettet i Troms prioriterer samferdsel og utdanning.

  • 72 millioner mer til dekkelegging enn i 2018.
  • 10 millioner mer til flere lærlinger i videregående opplæring.
  • 2,5 milliarder til investeringer i samferdsel og skole.

Fylkesrådet prioriterer også det grønne skiftet med å investere 100 millioner i infrastruktur for elferger, slik at vi får startet arbeidet med å elektrifisere fergesambandene Lyngen-Olderdalen og Refsnes-Flesnes.

Denne satsingen gjør vi gjennom bruk av oppsparte penger og ved at avdragstiden på lån i større grad knyttes mer til investeringens forventede levetid.

Karlsen kritiserer posisjon i fylkestinget for å opprette en ny avdeling som skal koste 8,7 millioner årlig å drifte. Dette er ikke en helt korrekt fremstilling.

Regjeringen Solberg og flertallet på Stortinget har vedtatt en regionreform der de nye fylkeskommunene er gitt en langt sterkere rolle som samfunnsutvikler og planlegger. Det samme flertallet har dessverre så langt ikke bevilget penger til formålet. Som ansvarlige politikere i Troms har vi valgt å forberede oss på denne oppgaven med å styrke egen kompetanse. Helt konkret så vil de pengene som Karlsen kritiserer oss for å bruke gå til følgende formål.

  • En stilling som rådgiver i forsvarspolitiske spørsmål. (Dette har Karlsen tidligere etterspurt i fylkestinget)
  • En stilling som rådgiver i helsepolitiske spørsmål.
  • To stillinger innenfor statistikk og analyse.

I tillegg bygger vi samarbeidsarenaer innenfor kompetanse og nordområdepolitikk mellom fylkeskommunen og andre samfunnsaktører i nord.

Denne satsingen gjør vi for å kunne ha den beste kunnskap om den regionen vi skal utvikle gode tjenester for og ikke minst kunne synliggjøre og argumentere for politiske løsninger som gagner folk og næring i nord. I arbeidet for gode rammevilkår og nasjonal pengebruk vil god kunnskap med dertil gode argumenter kunne være avgjørende for å få til en fortsatt positiv utvikling i Nord.

Der Frp og John Karlsen mener fylkeskommunen skal ha et snevert fokus og helst avvikles, mener vi at sterke regioner er en helt nødvendig forutsetning for å kunne skape mer vekst og bolyst. Det nye storfylket har alle forutsetninger for å bli den aller mest attraktive og spennende delen av landet vårt – det er opp til oss å gripe mulighetene.