Debatt:

Akuttmedisinsk beredskap er avgjørende for trygge lokalsamfunn i hele Troms

Troms Senterparti vil ha en reell sikring av akuttmedisinsk beredskap i alle fylkets kommuner.

  Foto: Marius Hansen

meninger

Det er svært bekymringsfullt at den akuttmedisinske beredskapen i våre kommuner svekkes, dette gjennom planlagte endringer i ambulansestrukturen i Ofoten og Troms. Det pekes på løsninger som vil gjøre det krevende å tilby god beredskap, som holder Stortingets anbefalte responstid på henholdsvis 25 minutter i såkalte grisgrendte strøk. Gjennomføres de foreslåtte endringene fra UNN, vil det enkelte steder være en responstid på over 60 minutter.

Ambulansetjenesten skal være selve ryggraden i det akuttmedisinske tilbudet. Det er et livsviktig tjenestetilbud, og avgjørende for innbyggernes trygghet når sykdom, skade eller ulykker inntreffer. Våre innbyggere har rett til trygghet og en beredskap de kan stole på, en forsikring om at ambulanse skal være raskt til stede når de trenger det.

I dag finnes der knapt en eneste kommune der UNN helseforetak innfrir Stortingets anbefalte responstider, dette er en utvikling som må snus, den må ikke forverres. Dessverre dras utviklingen i feil retning nå når UNN helseforetak fjerner ambulansebåten i Bjarkøy og øyene i Vågsfjorden. Det samme gjelder flytting av dagambulanse i Bjerkvik, Salangen og Lødingen, samt nedleggelse av ambulansestasjonene i Gryllefjord og på Stonglandseidet.

Sentraliseringen av ambulansetjenesten skjer samtidig som at fastlegeordninga, og dermed legevaktordninga i mange kommuner, er under press. Reisetid og avstand til helsetjenester er avgjørende i akutte situasjoner. Endringen som nå foreslås vil derfor kunne få fatale konsekvenser for mange av våre innbyggere, og da særlig de som er bosatt i distriktene.

De regionale helseforetakene har per i dag både en styringsmodell og økonomiske rammer som ligger til grunn for at den akuttmedisinske beredskapen føres i feil retning. Mange av de strukturelle endringene blir gjennomført fordi sykehusene må spare penger. Dette er en av våre viktigste regionale tjenester, det er derfor svært problematisk at disse styres i forretningsstyrer som ikke kan påvirkes verken av innbyggerne, kommuner eller i realiteten helseministeren.

Frem til nå har stortingsflertallet unngått å ta ansvar for å sikre innbyggernes rett til god beredskap når det gjelder liv og helse. Flertallet har ikke vært villig til å sikre lovfestet responstid, bedre de økonomiske rammene, ei heller se på styringsmodellen vi har i dag.

På bakgrunn av dette krever Troms Senterpari:

At sentraliseringen av ambulansetjenesten i Troms stoppes.

At Stortinget vedtar lovfestede responstider for ambulansetjenesten.

At helseforetaksmodellen avvikles, og at det innføres en forvaltningsmodell for folkevalgt styring av norske sykehus.

At sykehus, herunder akuttberedskapen, finansieres på samme måte som andre velferdsområder, som eldreomsorg og skole, altså gjennom rammefinansiering ut fra behov.

At det fastsettes egne økonomiske rammer for ambulansetjenesten.