Debatt:

«Vi har ingen å miste i fjellet»

Arbeiderpartiet har foreslått følgende uttalelse fra Fylkestinget i Troms.

Redningsarbeidere fra Røde Kors under skredøvelsen Finsekurset tidligere i mars. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix 

meninger

Fylkestinget i Troms er sterkt bekymret over de høye tallene på skredulykker med alvorlig eller dødelig utfall i fylket vårt. Vi bor i et svært skredutsatt land, og arbeidet med skredberedskap er og skal være en nasjonal diskusjon. Til tross for gjentatte advarsler om skredfare tar dessverre altfor mange unødig stor risiko, og drister seg ut i skredutsatte områder.

De fleste skred og skredulykker med mennesker involvert skyldes at menneskene selv har utløst skredet. I tillegg opplever vi et mer uforutsigbart klima med mer ekstremvær og usikre forhold i fjellene. Dette understreker behovet for økt bevissthet og informasjon om skredfare. Når skredalarmen går bruker samfunnet enorme ressurser på å redde liv. Målet må være å vri ressursbruken og satse på forebygging og kunnskap, og dermed hindre at mennesker blir tatt av skred.


Dødeligste skredvinteren på fem år

Sju personer har mistet livet som følge av snøskred så langt i vinter. Det gjør skredvinteren 2018/19 til den dødeligste på fem år.

 

Fylkestinget i Troms vil gi honnør til det livsviktige arbeidet frivillige organisasjoner gjør, både i form av informasjon om skredfare og i håndtering av ulykker. Fylkestinget vil her vise til den ferske rapporten fra «Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum» om utfordringer og tiltak for en bedre redningstjeneste.

Rapporten understreker at det er mange og ulike tiltak som må gjennomføres for å sikre en fortsatt god beredskap i lokalsamfunn over hele landet, for eksempel økning i tilskuddet til frivillige i redningstjenesten, satsing på teknologi og forskning i redningstjenesten, avgiftsfritak for kjøretøy som benyttes i redningstjenesten, og å sikre tilgang til nødnett.

NVEs statistikk fra januar 2019 viser at 20 personer har mistet livet i fjellet som følge av snøskred de siste 5 vintrene, 10 av disse i Troms. I samme periode har over 240 mennesker vært involvert i snøskredulykker i Troms. Statistikken er blitt ytterligere forverret den siste tiden. I helgen opplevde fylket vårt flere nye skredulykker med alvorlige personskader og tap av liv.

Mobilisering av alle gode krefter (som forsvar, brann, politi, turistnæringen, frivillighet, kommuner, fylkesmann, helsetjenestene) er avgjørende for både avverging av ulykker og håndtering når ulykkene først er ute. Fylkestinget i Troms vil ta til ordet for enda mer tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid mellom de ulike aktørene for å sikre god koordinering, kunnskapsutveksling og nye ideer, retningslinjer og planer til hvordan vi best kan sørge for at folk kan ferdes trygt i fjellene våre.

Fylkestinget i Troms ønsker dialog og samarbeid mellom frivilligheten, næringslivet, det offentlige og beredskapsetatene for å kunne sørge for:

• Bedre vilkårene for frivillig redningstjeneste, samt ivaretakelse og oppfølging av frivillige etter endt aksjon

• Opplæring av barn og ungdom om rasfare og fjellvett

• Nasjonale midler til forebygging

• Bedre informasjon og opplæring om skredfare fra flere aktører, som turistnæringen, turoperatører, overnattingssteder, opplevelsesbedrifter, samlingspunkter, transport, samt aktører som driver med salg og utleie av utstyr (herunder både ski og snøskuter)

• Økt bruk av guider ved utfart i erfaringsmessig skredutsatte områder